» Kurumsal  » İhaleler
MUHTELİF GAYRİMENKULLERİN KİRALANMASI İHALESİ

İhale Tarihi: 19.03.2020 13:30
İhale Yeri: SALİHLİ BELEDİYESİ

SonuçlanmışSALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki tabloda nitelikleri belirtilmiş olan muhtelif işyeri, park alanı, arsa niteliğine sahip  taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c ve diğer ilgili maddelerine göre “Açık Teklif Artırma Usulü” ile  19/03/2020 tarihi, Perşembe günü, saat 13:30’da Belediye Encümeni huzurunda ihale edilmek suretiyle kiraya verilecektir. Tablonun 2., 3. sırasındaki işyerleri 02/05/2018 tarih ve 2018/47 Sayılı Belediye Meclis Kararı gereği 10 yıllığına, tablonun 4. sırasındaki işyeri ise Belediye Meclisi’nin 05/11/2019 tarih ve 2019/68 sayılı kararı gereği 5 yıllığına, diğer taşınmazlar ise 3 yıllığına kiraya verilecektir. Kira ihalesine katılacak taliplilerin Açık Teklif Artırma Usulüne göre, şartname bedel makbuzu ile geçici ihale teminat makbuzu ve istenilen diğer belgeleri en geç 18/03/2020 tarihi Çarşamba günü, saat 16:30’a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur. Kira ihalesine katılacak taliplilerin başvuru evraklarını iadeli taahhütlü posta ile de belediyemize gönderebilirler. Ancak, postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, ihale evraklarının teslim saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşmaması halinde bu gecikmeden Belediyemiz sorumlu değildir.         

2- İhaleye çıkarılan taşınmazların bulunduğu mahalle,ada/parsel,aylık muhammen kira  bedeli ile geçici ihale teminatı gibi bilgiler aşağıdaki tabloda tespit edilmiştir.

 

S.

N.

TAŞINMAZ ADRESİ/

MAHALLE

ADA/PARSEL/

KOORDİNAT

 

VASFI

AYLIK MUHAMMEN İHALE KİRA BEDELİ

+%18 KDV (TL)

GEÇİCİ İHALE TEMİNATI

(TL)

01

ATATÜRK

358 ADA 45 PARSEL

9 NOLU İŞYERİ

     600,00.-TL+%18 KDV

650,00.-TL

02

SART

106 ADA 1 PARSEL

3 NOLU İŞYERİ

     450,00.-TL+%18 KDV

1.620,00.-TL

03

SART

106 ADA 1 PARSEL

8 NOLU İŞYERİ

     450,00.-TL+%18 KDV

1.620,00.-TL

04

ZAFER

422 ADA 3 PARSEL

57 NOLU İŞYERİ

     600,00.-TL+%18 KDV

1.080,00.-TL

05

GÖKEYÜP

BİLA PARSEL

BÜFE

     500,00.-TL+%18 KDV

540,00.-TL

06

YEŞİLOVA

175 ADA 13 PARSEL

KAHVEHANE

     600,00.-TL+%18 KDV

650,00.-TL

07

POYRAZDAMLARI

268 ADA 3 PARSEL

İŞYERİ

     200,00.-TL+%18 KDV

220,00.-TL

 

S.N

TAŞINMAZIN ADRESİ

ADA/PARSEL/

KOORDİNAT

VASFI

ALANI

TOPLAM YILLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ

GEÇİCİ İHALE TEMİNATI

08

KURTULUŞ

295-297-256-286 SOKAKLAR ARASINDAKİ ALAN

 

PARK ALANI

 

3.000,00 M2

 

 2.500,00.-TL

 

   225,00.-TL

09

BARIŞ

1032-1024 SOKAKLAR ARASINDAKİ ALAN

 

PARK ALANI

 

5.700,96 M2

 

57.000,00.-TL

 

5.130,00.-TL

10

KEMERDAMLARI

106 ADA 11 PARSEL

ARSA

   405,00 M2

    700,00.-TL

     65,00.-TL

11

KEMERDAMLARI

106 ADA 12 PARSEL

ARSA

   408,00 M2

    700,00.-TL

     65,00.-TL

12

KEMERDAMLARI

106 ADA 1 PARSEL

ARSA

   461,00 M2

    700,00.-TL

     65,00.-TL

 

3.1- İsteklinin Gerçek Kişi Olması Halinde

3.1.1- Nüfus cüzdan fotokopisi, (Özel kişi,veyaTüzel Kişi yetkilisinin),

3.1.2- Kanuni ikametgâh sahibi olmak, (Özel Kişiler için Nüfus Müdürlüğünden ya da elektronik ortamda alınmış ikametgâh İlmühaberi, Tüzel kişiler için tebligat adresini belirtir bağlı olduğu odadan alınan belge.)

3.1.3- Gerçek kişiler ya da tüzel kişiliği temsilen katılanlar için Cumhuriyet Savcılığından ya da elektronik ortamda alınacak adli sicil belgesi,

3.1.4- Belediyemize herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu olmadığına dair yazı ya da bir borcun varlığı halinde Kanun kapsamında mevcut borcunu yapılandırmış ve düzenli ödendiğinin belgelendirilmesi.

3.1.5- İhale şartnamesinin satın alındığına dair makbuz.

3.1.6- Geçici ihale teminat bedelinin ödendiğine dair tahsilat makbuzu veya ihaleye iştirak edecek kişi adına düzenlenmiş bu tutarda bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz banka teminat mektubu.

3.1.7- Vekâleten katılım halinde, vekâlet aslı ya da yetkili memur tarafından onaylanmış örneği veya noterden tasdikli yetki belgesi ile imza sirküleri,

3.1.8- Tablonun 1. sırasındaki işyerinin kira ihalesine katılacak kişilerin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce düzenlenen H-1 belgesini ibraz etmesi zorunludur.

3.2- İsteklinin Tüzel Kişilik Olması Halinde,

3.2.1- Tüzel kişiliğin ticari tebligat adres beyanı

3.2.2- İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odasından şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair 2020 yılı içinde alınmış bir belgenin ibrazı.

3.2.3- Şirketin imza sirkülerinin ve şirket adına ihaleye katılacak veya teklifde bulunacak kimselerin bu şirketin “şirket yetkilisi yada vekili” olduğunu gösterir noterden tasdikli bir belgeyi ibraz etmesi,

3.2.4- Şirketin ortakları, üyeleri veya kurucuları, tüzel kişiliğin yönetimindeki temsile yetkili görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

3.2.5- İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ihale ile ilgili noter tasdikli iş ortaklık sözleşme belgesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları sözleşmede belirtilir.

3.2.6- Tablonun 1.sırasındaki işyerinin kira ihalesine katılacak kişilerin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce düzenlenen H-1 belgesini ibraz etmesi zorunludur.

4- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 7.maddesinin ilgili fıkraları hükmü uyarınca hazırlanan ihale kira şartnamesi talipliler tarafından 100,00.-TL.makbuz karşılığında,mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebileceği gibi ihale şartnamesini İdare’de ücretsiz okuyabileceklerdir.

     Taliplilere ilanen duyurulur.

                                                                                          Zeki KAYDA

                                                                                      Belediye Başkanı

 

 İhalelerİhale Adı İhale Tarihi İhale Durumu


1234567