» Kurumsal  » İhaleler
MUHTELİF GAYRİMENKULLERİN SATIŞ İHALESİ

İhale Tarihi: 02.04.2020 13:30
İhale Yeri: SALİHLİ BELEDİYESİ

SonuçlanmışSALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki tabloda bilgileri verilen arazi ve arsa niteliğine sahip taşınmazlar, Belediye Meclisinin 01/02/2016-05/02/2018-11/06/2019 tarih ve 2016/27-2018/13-2019/36 Sayılı Kararları gereği 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a ve diğer ilgili maddelerine göre 02/04/2020 tarihi Perşembe günü, saat 13:30’da Belediye Encümeni huzurunda Kapalı Teklif Artırma Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır. Taşınmaz satış ihalesine katılacak taliplilerin Kapalı Teklif Artırma Usulüne göre hazırlayacakları belgeler ile geçici ihale teminat makbuzu ile şartname bedel makbuzunun olduğu ihale teklif zarflarını en geç 01/04/2020 tarihi Çarşamba günü,saat 16:30’a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edebileceklerdir. Satış ihalesi nedeniyle isteklilerin hazırlamış oldukları ihale teklif zarflarını iadeli taahhütlü posta ile de belediyemize gönderebilirler. Ancak,postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, ihale teklif zarflarının teslim saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşmaması halinde bu gecikmeden Belediyemiz sorumlu değildir.

2- İhaleye çıkarılan taşınmazların bulunduğu mahalle, ada/parsel, muhammen satış bedeli ile geçici ihale teminatı gibi unsurlar aşağıdaki tablolarda tespit edilmiştir.

 

S.N

ADRESİ

ADA/

PARSEL

ALANI

VASFI

HİSSE

ORANI

1DEKAR ARAZİNİN/ MUHAMMEN SATIŞ

BEDELİ (TL)

TOPLAM İHALE MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ (TL)

GEÇİCİ İHALE TEMİNATI (TL)

01

K.DAMLARI

2633 PARSEL

  9.200,00 M2

ARAZİ

9/23

23.000,00 TL

    82.800,00 TL

 2.485,00 TL

02

K.DAMLARI

2571 PARSEL

  4.000,00 M2

ARAZİ

1/1

25.000,00 TL

  100.000,00 TL

 3.000,00 TL

03

K.DAMLARI

140 ADA 11 PARSEL

  5.180,00 M2

ARAZİ

1/1

27.000,00 TL

  139.860,00 TL

 4.200,00 TL

04

HASALAN

805 PARSEL

  4.800,00 M2

ARAZİ

1/1

32.000,00 TL

  153.600,00 TL

 4.610,00 TL

05

HASALAN

740 PARSEL

38.200,00 M2

ARAZİ

1/1

32.000,00 TL

1.222.400,00 TL

36.700,00 TL

 

S.N

ADRESİ

ADA/

PARSEL

ALANI

VASFI

1 M2 ARSANIN/ MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ (TL)

TOPLAM İHALE MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ (TL)

GEÇİCİ İHALE TEMİNATI % 3

(TL)

06

DOMBAYLI

94 ADA 2 PARSEL

    423,13 M2

ARSA

    65,00.-TL

 27.503,45.-TL

     830,00.-TL

07

DOMBAYLI

99 ADA 1 PARSEL

    439,22 M2

ARSA

    65,00.-TL

 28.549,30.-TL

     860,00.-TL

08

DOMBAYLI

100 ADA 4 PARSEL

    426,48 M2

ARSA

    65,00.-TL

 27.721,20.-TL

     835,00.-TL

09

DOMBAYLI

100 ADA 11 PARSEL

    422,42 M2

ARSA

    65,00.-TL

 27.457,30.-TL

     825,00.-TL

10

DOMBAYLI

100 ADA 12 PARSEL

    415,80 M2

ARSA

    65,00.-TL

 27.027,00.-TL

     815,00.-TL

11

DOMBAYLI

100 ADA 13 PARSEL

    409,52 M2

ARSA

    65,00.-TL

 26.618,80.-TL

     800,00.-TL

12

MERSİNDERE

105 ADA 2 PARSEL

    422,00 M2

ARSA

    50,00.-TL

 21.100,00.-TL

     635,00.-TL

13

TORUNLU

119 ADA 206 PARSEL

 4.189,01 M2

ARSA

    30,00.-TL

125.670,30 TL

  3.780,00.-TL

14

KURTULUŞ

3206 ADA 10 PARSEL

    351,00 M2

ARSA

1.100,00.-TL

386.100,00 TL

11.600,00.-TL

15

K.DAMLARI

106 ADA 2 PARSEL

    409,00 M2

ARSA

    80,00.-TL

  32.720,00 TL

     985,00.-TL

16

K.DAMLARI

108 ADA 1 PARSEL

    455,00 M2

ARSA

  100,00.-TL

  45.500,00 TL

  1.365,00.-TL

 

3.1- İsteklinin Gerçek Kişi Olması Halinde

3.1.1- Nüfus cüzdan fotokopisi, (Özel kişi,veyaTüzel Kişi yetkilisinin),

3.1.2- Kanuni ikametgâh sahibi olmak,(Özel Kişiler için Nüfus Müdürlüğünden ya da elektronik ortamda alınmış ikametgâh İlmühaberi, Tüzel kişiler için tebligat adresini belirtir bağlı olduğu odadan alınan belge.)

3.1.3- Gerçek kişiler ya da tüzel kişiliği temsilen katılanlar için Cumhuriyet Savcılığından ya da elektronik ortamda alınacak adli sicil belgesi,

3.1.4- Belediyemize herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu olmadığına dair yazı ya da bir borcun varlığı halinde Kanun kapsamında mevcut borcunu yapılandırmış ve düzenli ödendiğinin belgelendirilmesi.

3.1.5- İhale şartnamesinin satın alındığına dair makbuz.

3.1.6- Geçici ihale teminat bedelinin ödendiğine dair tahsilat makbuzu veya ihaleye iştirak edecek kişi adına düzenlenmiş bu tutarda bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz banka teminat mektubu.

3.1.7- Taşınmaz satış ihalesine katılacak isteklilere ait noter onaylı imza sirküsü

3.1.8- Taşınmaz ihalesine katılacak olan istekli, herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı ise kayıtlı olduğu oda ve Sicil numarasını belirten belge.

3.1.9- Vekâleten katılım halinde, vekâlet aslı ya da yetkili memur tarafından onaylanmış örneği veya noterden tasdikli yetki belgesi ile imza sirküleri.

3.2- İsteklinin Tüzel Kişilik Olması Halinde,

3.2.1- Tüzel kişiliğin ticari tebligat adres beyanı

3.2.2- İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odasından şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair 2020 yılı içinde alınmış bir belgeyi ibraz etmesi,

3.2.3- Şirketin imza sirkülerinin ve şirket adına ihaleye katılacak veya tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin “şirket yetkilisi yada vekili” olduğunu gösterir noterden tasdikli bir belgeyi ibraz etmesi,

3.2.4- Şirketin ortakları, üyeleri veya kurucuları, tüzel kişiliğin yönetimindeki temsile yetkili görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

3.2.5- İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ihale ile ilgili noter tasdikli iş ortaklık sözleşme belgesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları sözleşmede belirtilir.

4- Talipliler, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 7. maddesinin ilgili fıkraları hükmü uyarınca hazırlanan ihale şartnamesini 250,00.-TL makbuz karşılığında, mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edebilecekleri gibi ihale şartnamesini İdarede ücretsiz okuyabileceklerdir.

        Taliplilere ilanen duyurulur.

                                                                                          Zeki KAYDA

                                                                                      Belediye Başkanıİhalelerİhale Adı İhale Tarihi İhale Durumu


1234567