» Kurumsal  » Müdürlükler

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ
 
Sait AVCI

 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

 1-      Belediyemizin ilçemize sunmuş olduğu hizmetler için usulüne uygun olarak tahakkuk etmiş masrafların yürürlükteki yasalara uygun olarak kontrollerini ve ödeme işlemlerini yapmak,

2-      Belediye Bütçe ve Kesin Hesaplarını yasalara uygun olarak hazırlamak, Sayıştay bakanlığına ve ilgili Bakanlığa sunmak,

3-      Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri uyarınca demirbaş eşyanın ve diğer malzemelerin kayıt, teslim ve takibini yapmak,

4-      Müdürlüğe intikal eden tahakkuk evraklarını kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde inceleyip, yasal işlemlerini tamamlayarak ödemeye hazır hale getirmek,

5-      Son ödeme tarihli evrakların takibini yaparak gününde ödemesini yapmak,

6-      Birimle ilgili her türlü harcamaların tahakkukunu yapmak,

7-      5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde İç Kontrol sisteminin kurulması, uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,

8-      Ön Mali Kontrol faaliyetini yürütmek,

9-      Muhasebe kayıtlarının usulüne ve standartlara uygun saydam ve erişilebilir şekilde tutmak,

10-  Ön mali kontrol yönetmelik hükümleri gereği kontrol edilen işlemler hakkında görüş yazısı düzenlemek ve ilgili birimlere göndermek,

11-  Harcama birimlerinde talep edilen bütçe içerisinde ödenek aktarma işlemlerini hazırlamak ve üst yöneticinin onayına sunmak,

12-  İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren belediye bütçesini hazırlamak,

13-  5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi gereği yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,

14-  5393 Sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi gereği ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi gereği kalkınma planı ve bölge planına uygun olarak Stratejik Plan ve Performans Programını hazırlamak, Bütçeyi Stratejik Planda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda performans programı esasına dayalı hazırlamak,

15-  5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55. 56. 57. ve 58. maddesi gereği Kamu İç Kontrol Standartlarına ilişkin uyum planını hazırlamak,

16-  Belediyenin yürürlükteki kanunlar ile tayin edilen her türlü gelirini eksiksiz ve kusursuz olarak tahsil etmek,

17-  Belediyenin Çevre Temizlik, Emlak Vergisi, İlan Reklam Vergisi, Jeotermal abone, diğer vergi, harçlar ve diğer gelirlerin tahakkukları ile tahsilatlarını yapmak,

18-   Daire birimlerinin muhasebe, gelir, tahakkuk ve tahsilatlarından sorumlu personelinin görevlendirilmesi ve işbölümünü yapmak, hizmetlerin en iyi şekilde yürütülmesi için görev talimatını hazırlamak, başkanlık onayı ile yürürlüğe koymak,

Belediye Başkanının vereceği diğer görevleri yapmakMüdürlüklerÖZEL KALEM MÜDÜRÜ
Elvan AKÇALI ŞENTARHANACI
MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ
Sait AVCI
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Rıza GÜLMEZ
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRÜ
Kenan DEVELİ
FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ
Ercan OYAN
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
Mustafa DOĞAN
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ
Selcen DOĞAN
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ
Ali TETİK
KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRÜ
Serkan SÖZER
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRÜ
Nesrin Gonca ERTEN
PLAN VE PROJE MÜDÜRÜ
Zekayi BİRİNCİ
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRÜ
Kurbani Burak ATAOĞLU
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ
Ali TAYLAN
ZABITA MÜDÜRÜ
Mustafa YILDIRIM
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ
Gökhan AÇIKGÖZ
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRÜ
Selim ÜRÜN
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ
Birol AVCI
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ
İbrahim EMİŞTEKİN
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRÜ
Hüsamettin ÇELİK
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ
Nursel TURUNÇ
SPOR İŞLERİ MÜDÜRÜ
Uğuz KOCAGÖZ
JEOTERMAL İŞLETME MÜDÜRÜ
Hüseyin SUNGUR
MUHTARLIKLAR MÜDÜRÜ
Naci AKMEŞE
BİZİM EV SOSYAL TESİSLERİ İŞLETME MÜDÜRÜ
Talat BAL
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ