» Kurumsal  » Müdürlükler

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRÜ
 
Kenan DEVELİ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

 1-      Norm Kadro İlke ve Standartları çerçevesinde kurulacak, kaldırılacak veya birleştirilecek olan birimlerin olurunu hazırlamak, Belediye Meclisine sunmak,

2-      Norm Kadro İlke ve Standartları ile ilgili Yönetmelik gereği Memur ve İşçi Kadroları dolu- boş, iptal-İhdas cetvelleri düzenleyerek Belediye Meclisine sunmak,

3-      İlgili mevzuat uyarınca ve birimlerden gelen talepler doğrultusunda memur, vekil memur, sözleşmeli personel ve işçi alımı ile yasalardaki oranlar kadar özürlü, terör mağduru ve eski hükümlü personel istihdamı ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

4-      Belediye Personelinin Özlük ve Sicil dosyalarını yasalar gereğince tutmak ve saklamak,

5-      Personelin atama, nakil, sicil, terfi, mal beyanı vb. özlük işlemleri ile personel hareketlerine ilişkin işlemleri yapmak,

6-      Belediye personelinin (memur-işçi), Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcısı, işyeri hekimi maaş ve ücretleri, sosyal haklar ile ilgili tahakkuk işlemlerini yapmak,  Bunlarla ilgili sosyal güvenlik kurumu (ssk ve emekli kesenek) primleri, kefalet aidatları, sendika aidatları, icra kesintileri ile ilgili işlemleri yapmak emekliliği gelen personellerin emeklilik işlemlerini yapmak,

7-      Belediye Personelinin (işçi-memur) yıllık ve diğer sosyal izinlerinin takibini yapmak,

8-      Vefat, istifa, emeklilik ve işten çıkarılma işlemlerini ilgili mevzuat uyarınca gerçekleştirmek,

9-      Belediye memurları ile ilgili Disiplin Soruşturması ve Belediye Disiplin Kurulunun oluşturulması ve sonuçlandırılması işlemlerini yapmak,

10-   İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturmak aylık toplantılarını düzenlemek, toplantı sonucu alınan kararların uygulanmasını sağlamak, İşçi Disiplin Kurulunun oluşturulması ve disiplinle ilgili soruşturmaları yapmak ve sonuçlandırmak,

11-  Yürürlükte bulunan Memur Sosyal Denge Tazminatı, İşçi Toplu İş Sözleşmesi ve İş Kanunu hükümlerini uygulamak,

12-  Belediye personelinin, belediye hizmetleriyle ilgili ve sosyal konular ile İşçilere İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri için, eğitim programlarını hazırlamak ve gerekli eğitimin verilmesini sağlamak,

13-  Verilen ve verilecek olan eğitimlerle ilgili personele anket düzenlemek,

14-  Belediye personel sayısına orantılı kontenjan ölçüsünde, 3308 sayılı yasa gereğince meslek okullarından staj yapmak üzere gelen öğrencilerin stajlarını belirlemek, ödenecek ücretlerin tahakkukunu yapmak, Belediyemize müracaat eden Üniversite ve Yüksekokul öğrencilerinin zorunlu stajlarını, personel sayısına orantılı kontenjan ölçüsünde kabul etmek ve onaylamak,

15-  5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 31. maddesi gereği kendi birimiyle ilgili harcamalarının Harcama yetkilisi olarak bütçe hazırlığını yapmak ve Belediyenin tüm birimlerinin personel giderleri ile ilgili bütçe hazırlığı yapmak,

16-  Belediyenin stratejik plan ve performans programında yer alan müdürlükle ilgili çalışmalar yapmak, hedefleri gerçekleştirmek,

17-  Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu ve gerektiğinde belirli sürelere ilişkin müdürlük faaliyetlerini üst makamlara sunmak,

Belediye Başkanının vereceği diğer görevleri yapmakMüdürlüklerÖZEL KALEM MÜDÜRÜ
Elvan AKÇALI ŞENTARHANACI
MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ
Sait AVCI
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Rıza GÜLMEZ
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRÜ
Kenan DEVELİ
FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ
Ercan OYAN
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
Mustafa DOĞAN
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ
Selcen DOĞAN
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ
Ali TETİK
KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRÜ
Serkan SÖZER
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRÜ
Nesrin Gonca ERTEN
PLAN VE PROJE MÜDÜRÜ
Zekayi BİRİNCİ
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRÜ
Kurbani Burak ATAOĞLU
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ
Ali TAYLAN
ZABITA MÜDÜRÜ
Mustafa YILDIRIM
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ
Gökhan AÇIKGÖZ
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRÜ
Selim ÜRÜN
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ
Birol AVCI
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ
İbrahim EMİŞTEKİN
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRÜ
Hüsamettin ÇELİK
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ
Nursel TURUNÇ
SPOR İŞLERİ MÜDÜRÜ
Uğuz KOCAGÖZ
JEOTERMAL İŞLETME MÜDÜRÜ
Hüseyin SUNGUR
MUHTARLIKLAR MÜDÜRÜ
Naci AKMEŞE
BİZİM EV SOSYAL TESİSLERİ İŞLETME MÜDÜRÜ
Talat BAL
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ