» Kurumsal  » Müdürlükler

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
 
Mustafa DOĞAN

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

 

1-   Belediyeye alınacak her türlü motorlu taşıt ve iş makinesinin atölye alet, yedek parça alımlarının teknik şartnamesini hazırlamak,

2-   Müdürlüğün görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeleri yapmak, müdürlük faaliyetlerini denetlemek, varsa aksaklıkları gidermek,

3-   Belediye birimlerinin ihtiyacı olan araç kiralama işlemlerini yapmak,

4-   Belediyenin tamir bakım atölyeleri ile taşıtları için gerekli takım, alet, tezgâh, yedek parça, lastik yağ, akaryakıt ihtiyaçların temini ile birimlerden gelen talepleri yerine getirmek,

5-   Belediye hizmetlerinde çalıştırılan her türlü aracın periyodik bakımlarının yapılmasını sağlamak,

6-   Belediyeye ait tüm araç ve iş makinelerinin, tamir, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırtmak,

7-   Araçların sicil dosyalarını tutmak, Ruhsat Trafik Tescil, Kaza, Trafik Sigortası, egzoz, vize ve fenni muayenelerini takip etmek ve zamanında yaptırtmak,

8-   Hizmetin gerektirdiği durumlarda, Birimlerden gelen talepler doğrultusunda, araç tahsisi ve görevlendirmelerini yapmak,

9-   Kullanılması verimsiz hale düşmüş, ekonomik ömrünü tamamlamış olan motorlu taşıtların atölye, alet ve avadanlıklarının taşıt kanunu ve ilgili mevzuat gereği servis dışı kalması, ayrılması için gerekli işlemleri yapmak,

10-    Servis dışı kalan ve ayrılan motorlu taşıtların ve iş makinelerinin kullanılabilecek olan parçalarının hurda ambarında stoklanmasını sağlamak, kullanılamayacak durumda olan malzeme ve yedek parçanın, lastiklerinin satışının yapılması için gerekli işlemleri yapmak,

11-    Makine ve taşıtların tamir, bakım ve ikmal işlerine ait yazışma, evrak ve dosyalama işlemlerinin düzenli ve muntazam bir şekilde arşivlenmesini sağlamak,

12-    5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 31. maddesi gereği kendi birimi ile ilgili harcamalarının Harcama Yetkilisi olarak bütçe hazırlığını yapmak,

13-  Belediyenin stratejik plan ve performans programında yer alan müdürlükle ilgili çalışmalar yapmak, hedefleri gerçekleştirmek,

14-  Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu ve gerektiğinde belirli sürelere ilişkin müdürlük faaliyetlerini üst makamlara sunmak,

15-    5393 Sayılı Yeni Belediye Kanununun 53. maddesi gereği Acil Durum Planlaması çerçevesinde oluşabilecek doğal afetler halinde kriz masasında yer almak,

16-    Belediyeye ait araçların yakıt ikmalini yapmak ve bunların kayıtlarını tutmak,

17-    Kamu İhale Kurumunun belirlediği senelik limitler çerçevesinde Müdürlüklerden gelen isteklerin teminini sağlamak,

18-    Müdürlüklerden gelen istekler doğrultusunda, ilgili yasa ve yönetmelikler uyarınca doğrudan temin veya ihale yoluyla alımı yapılacak mal, hizmet ve yapım işlerinin temini amacıyla, piyasa araştırması yapmak, teklif almak, yaklaşık maliyeti tespit etmek veya ettirmek, ihale dosyalarının teknik şartnamelerini hazırlamak veya hazırlatmak ile idari sözleşmelerini hazırlamak sureti ile dosyaları tekemmül ettirmek, İlanlarını yapmak, İhaleyi sonuçlandırıp sözleşme yapıldıktan sonra ilgili dairelere ihale dosyalarını teslim etmek,

19-    Satın alınan malzemenin teknik şartnameler uyarınca muayene ve kabul komisyonları ile muayenelerini yaptırmak ve bedellerinin ödenmesi için ilgili birimlere tahakkuklarını yaptırmak,

20-    Alımı yapılan mal, hizmet ve yapım işlerinin dosyalarını hazırlayarak/hazırlatarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesini yapmak/yaptırmak,

21-    Hazırlanan her dosyanın örneğinin birim nezdinde arşivlenmesini muhafazasını ve sağlamak,

Belediye Başkanının vereceği diğer görevleri yapmakMüdürlüklerÖZEL KALEM MÜDÜRÜ
Elvan AKÇALI ŞENTARHANACI
MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ
Sait AVCI
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Rıza GÜLMEZ
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRÜ
Kenan DEVELİ
FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ
Ercan OYAN
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
Mustafa DOĞAN
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ
Selcen DOĞAN
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ
Ali TETİK
KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRÜ
Serkan SÖZER
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRÜ
Nesrin Gonca ERTEN
PLAN VE PROJE MÜDÜRÜ
Zekayi BİRİNCİ
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRÜ
Kurbani Burak ATAOĞLU
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ
Ali TAYLAN
ZABITA MÜDÜRÜ
Mustafa YILDIRIM
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ
Gökhan AÇIKGÖZ
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRÜ
Selim ÜRÜN
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ
Birol AVCI
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ
İbrahim EMİŞTEKİN
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRÜ
Hüsamettin ÇELİK
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ
Nursel TURUNÇ
SPOR İŞLERİ MÜDÜRÜ
Uğuz KOCAGÖZ
JEOTERMAL İŞLETME MÜDÜRÜ
Hüseyin SUNGUR
MUHTARLIKLAR MÜDÜRÜ
Naci AKMEŞE
BİZİM EV SOSYAL TESİSLERİ İŞLETME MÜDÜRÜ
Talat BAL
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ