» Kurumsal  » Müdürlükler

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 
Gökhan AÇIKGÖZ

 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

     1-   Belediye Başkanlığımızın havalesi ile intikal eden hukuki konularda gerekli işlemleri yapmak ve belediyenin yasalarla belirlenen her türlü hukuki                      haklarını korumak ve savunmak,

2-   Belediyemiz leh ve aleyhine açılan adli ve idari davaları takip etmek ve sonuçlandırmak,

3-   Özel hukuk alanına ait icra takip işlerini usul ve esaslarına uygun olarak yerine getirmek,

4-   Başkanlık veya Müdürlüklerden görüş istenen hususlarda yazılı veya şifahi görüş bildirmek,

5-   Belediyemizde yapılan ihalelerle ilgili şartname, sözleşme ihale işlem dosyalarının hazırlanmasında hukuki bölümlerde inceleme yapmak, ilanı yeterlilik hususunda görüş bildirmek, raportör olarak inceleme yapmak,

6-   Belediyemizde yapılan protokol, sözleşme, taahhüt gibi işlemleri hukuka uygun olarak tanzimini temin ve ihbar, ihtar, fesih vb. işlemleri yapmak,

7-   Belediye meclis toplantılarına katılmak, hukuki nitelik taşıyan konularda belediye encümeni ve meclisine görüş bildirmek,

8-   Belediyenin sözleşme ve anlaşmalardan doğan haklarını korumak,

9-   Belediyemizde hazırlanacak yönetmeliklerin hukuki bölümleri hakkında ilgili birimlere bilgi vermek,

10-    Yasa, tüzük, yönetmelik ve kararnamelerdeki değişiklikleri takip etmek gerekli gördüğü hususlar ve alınacak tedbirler hakkında çalışma yapmak ve önerilerde bulunmak,

11-    5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 31. maddesi gereği Kendi birimi ile ilgili harcamalarının Harcama Yetkilisi olarak bütçe hazırlığını yapmak,

12-    Belediyenin stratejik plan ve performans programında yer alan müdürlükle ilgili çalışmalar yapmak, hedefleri gerçekleştirmek,

13-    Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu ve gerektiğinde belirli sürelere ilişkin müdürlük faaliyetlerini üst makamlara sunmak,

14-    Müdürlüğün görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeleri yapmak, müdürlük faaliyetlerini denetlemek, varsa aksaklıkları gidermek,

Belediye Başkanının vereceği diğer görevleri yapmakMüdürlüklerÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Elvan AKÇALI ŞENTARHANACI
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Sait AVCI
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Nimet ERGÜN
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Kenan DEVELİ
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Gökhan AÇIKGÖZ
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Ali TAYLAN
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Ali TETİK
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Nesrin Gonca ERTEN
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Mustafa DOĞAN
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ercan OYAN
KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Serkan SÖZER
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Mustafa YILDIRIM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Selcen DOĞAN
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Kurbani Burak ATAOĞLU
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Rasim PAŞA
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Hüsamettin ÇELİK
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
Selim ÜRÜN
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Yılmaz DEMİRTAŞ
SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Uğur KOCAGÖZ
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Birol AVCI
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ülkü SARIKAYA
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
Zekayi BİRİNCİ
BİZİMEV SOSYAL TESİSLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Talat BAL
MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ