» Kurumsal  » Müdürlükler

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ
 
Selcen DOĞAN

 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

      1-      İmar mevzuatı gereği, İmar Yasa ve Yönetmeliklerinin Belediyeye yüklediği görevleri mevzuat çerçevesinde yürütmek,

2-      Yapı kullanma ve ruhsat talepleri üzerine gerekli incelemeleri yapmak ve ruhsat tanzimi için başkanlık makamının onayına sunmak, uygun olmayanlara verilecek tebliğ nameleri hazırlamak ve başkanlık onayına sunmak,

3-      İmar planı, ruhsatname ve imar mevzuatına aykırı yapıları sahada aramak veya zabıta kanalıyla tespitini yaptırmak, tespit edilenler hakkında yasaların öngördüğü işlemleri eksiksiz olarak yerine getirmek,

4-      Kent Bilgi Sistemi anket çalışmaları yapmak,

5-      Müdürlüğün görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeleri yapmak, müdürlük faaliyetlerini denetlemek, varsa aksaklıkları gidermek,

6-      5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 31. Maddesi. gereği kendi birimi ile ilgili harcamalarının Harcama Yetkilisi olarak bütçe hazırlığını yapmak,

7-      Belediyenin stratejik plan ve performans programında yer alan müdürlükle ilgili çalışmalar yapmak, hedefleri gerçekleştirmek,

8-       Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu ve gerektiğinde belirli sürelere ilişkin müdürlük faaliyetlerini üst makamlara sunmak,

9-      Yapı Projelerinin, ilgili kanun ve yönetmeliklere uygunluğunun denetimini yapmak, uygun olmayanları uygun hale getirmek ve inşaat ruhsatı tanzim etmek,

10-  İnşaat Ruhsatı ve eklerine uygun olarak biten binalara mevzuat doğrultusunda yapı

       kullanma izin belgesi vermek,

11- Yapı Denetim Tablosu takibi ve kat vizesi işlemlerini yapmak,

12- Resmi Kurum ve Kuruluşlar ile vatandaşlardan gelen dilekçelere cevap vermek,

13- Halkın güvenliğini tehdit eden binaların yıkımını sağlamak,

14- İlgili Teknik Meslek Odaları Temsilcileri ile inşaatların yerinde denetimini yapmak,

15- Sığınak, kıymet takdir, çalışma ruhsatı vb. komisyonlara katılmak,

16- Belediye Başkanının vereceği diğer görevleri yapmakMüdürlüklerÖZEL KALEM MÜDÜRÜ
Elvan AKÇALI ŞENTARHANACI
MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ
Sait AVCI
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Rıza GÜLMEZ
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRÜ
Kenan DEVELİ
FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ
Ercan OYAN
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
Mustafa DOĞAN
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ
Selcen DOĞAN
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ
Ali TETİK
KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRÜ
Serkan SÖZER
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRÜ
Nesrin Gonca ERTEN
PLAN VE PROJE MÜDÜRÜ
Zekayi BİRİNCİ
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRÜ
Kurbani Burak ATAOĞLU
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ
Ali TAYLAN
ZABITA MÜDÜRÜ
Mustafa YILDIRIM
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ
Gökhan AÇIKGÖZ
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRÜ
Selim ÜRÜN
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ
Birol AVCI
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ
İbrahim EMİŞTEKİN
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRÜ
Hüsamettin ÇELİK
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ
Nursel TURUNÇ
SPOR İŞLERİ MÜDÜRÜ
Uğuz KOCAGÖZ
JEOTERMAL İŞLETME MÜDÜRÜ
Hüseyin SUNGUR
MUHTARLIKLAR MÜDÜRÜ
Naci AKMEŞE
BİZİM EV SOSYAL TESİSLERİ İŞLETME MÜDÜRÜ
Talat BAL
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ