» Kurumsal  » Müdürlükler

PLAN VE PROJE MÜDÜRÜ
 
Zekayi BİRİNCİ

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

 1-      Parsel sahiplerinin ve resmi kurumların talebi doğrultusunda imar durumlarının yerinde incelenerek imar durum belgesi düzenlemek,

2-      Tescilli veya koruma alanında kalan parsellerin imar durumlarını koruma kurulu onayına göndermek,

3-      Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunması konusunda planlama çalışmaları yapmak,

4-      İmar durumlarına göre yerinde ölçülerek yol kotu tutanağı düzenlemek,

5-      3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddeleri gereğince birleştirme, ayırma, yola terk ve yoldan ihdas işlemlerinin kontrolünü yapmak. Encümen onayından sonra işlem dosyasının kadastro veya lisanslı harita kadastro mühendislik bürosuna gönderilmesini sağlamak,

6-      İmar planlarına göre belediye ait yerlerin arazi aplikasyonunu yapmak veya yaptırmak,

7-      Belediyedeki diğer müdürlüklerin talepleri doğrultusunda hali hazır haritalar yapmak,

8-      Ada bazındaki uygulamalar için zemindeki mevcut durum ve yapılaşmanın tespitini yapmak ve plan şartlarının gerektirdiği durumlarda blok etüdü yapımı için altlıklar hazırlamak,

9-      İmar planı olan yerlerde plan istikameti kadastral durum üzerine röperli krokiden yararlanarak ölçekli olarak işlenip, zeminde plan şart ve çizgilerinin oluşturulmasını sağlamak,

10-  Fen işleri müdürlüğü ile irtibatlı olarak, yol istikameti zemin tespitinin ve yol profillerinin düzenlenmesi işlemlerini yürütmek,

11-  Resmi kurum ve mahkeme taleplerinde imar durumu hakkında yazılı bilgi vermek,

12-  İlgili müdürlüklere imar planlan hakkında gerekli bilgiyi vermek,

13-  İmar kanununun 10. maddesine istinaden 5 yıllık imar programlarının hazırlanması ve uygulaması ile ilgili işlemleri yürütmek,

14-  5 yıllık imar programı gereğince kamulaştırılacak parsel ve binalarla ilgili harita hesaplarının yapılarak kıymet takdirine esas olacak alan değerlerinin tespitini sağlayarak ilgili dairesine iletmek,

15-  Kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzel kişiliklerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların kamulaştırılması faaliyetlerini koordine etmek,

16-  Resmi kurumların talepleri doğrultusunda Kamulaştırma Kanununun 30.maddesi gereğince gerekli işlemleri yapmak,

17-  Plan yapım sürecinde; hâlihazır haritalar temin etmek. Kamu Kurum ve Kuruluşlarından görüş almak. Arazi tespiti için mevcut durum, topografya, jeomorfolojik, jeolojik vb. etütleri temin etmek,

18-  3194 sayılı imar Kanununa göre Belediyemiz yetki alanında kalan bölgelerde, şehrimizin ihtiyaçları ile gelen talepler doğrultusunda ilave imar planı, mevzii imar planları, revizyon imar planları, imar planı değişiklikleri ile koruma amaçlı imar planlarının hazırlanması veya ihaleye çıkarılması için teknik şartnamenin yapılması ve sonuçlanma aşamasına kadar kontrolünü yapmak,

19-  3194 sayılı kanunun 18. maddesine göre belediyemizce ihale yolu ile yapılacak veya şahıslar tarafından yaptırılacak imar uygulama çalışmaları için düzenleme sınırı belirlemek hazırlanan dosyaların kontrolü, Encümen onayı ve Büyükşehir Belediyesi onayı ile ilgili işlemleri yürütmek,

20-  Belediye Meclislerinin Çalışma Yönetmeliği gereğince imar planı taleplerini değerlendirmek, Meclise sunmak, askı, ilan ve itiraz işlemlerini yapmak, kurum görüşlerini almak,

21-  Vatandaşların ve diğer müdürlüklerin imar planı örneği taleplerinin değerlendirilmesi,

22-  Sayısal İmar Planlarının Belediyenin ilgili birimlerinin kullanımına yönelik olarak güncelliğini sağlamak,

23-  Planlama çalışmaları sırasında toplanan ve toplanacak bilgi ve dokümanların tasnif ve depolanmasını, bu dokümanların uygun ortamlarda ve formatlarda arşivlenmesi sağlamak,

24-  Her ölçekli imar planlarına ilişkin değişiklik teklifleri ve onaylı planlara yapılan itirazlar ile plan iptal davaları ile planların uygulanmasına ilişkin tereddüde düşülen konularda gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapmak ve görüş bildirmek,

25-  Planların ve plan notlarının güncelliğini kontrolünün sağlanması,

26-  Belediye sınırlan içindeki alanlarda 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve uygulama yönetmeliklerine göre Kentsel Dönüşüm faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak,

27-  Sağlıksız kent parçalarının sağlıklı ve donatı standartları yüksek kent alanlarına dönüştürülebilmesi için İlçe sınırları içerisinde Kentsel Yenileme ve Dönüşüm Alanlarının tespit edilmesi ve uygulama imar planlarının bu yönde revize edilmesini sağlamak,

28-  Belediye sınırları içinde plan genelinde 3194 sayılı yasanın 18. madde uygulaması yapım işleri ile eş zamanlı olarak yol projelerini hazırlamak veya yüklenici firmalara hazırlatılmasını sağlamak,

29-  Numaratajla ilgili işleri yürütmek,

30-  Müdürlük faaliyetleri için ilgili kanunun ve yönetmeliklere göre tahsil edilmesi gereken harçların hesaplanması ve Mali Hizmetler Müdürlüğü´ne ödenmesini sağlamak,

31-  Müdürlük faaliyetleri içindeki prosedürlere bağlı olarak Kalem ve Arşiv işlemlerinin yürütülmesini takip ve koordine etmek,

32-  Müdürlük faaliyetlerinde kullanılacak her türlü malzeme ve hizmet alımlarında teknik şartnameleri hazırlanmasını koordine etmek,

33-  5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 31. maddesi gereği Kendi birimi ile ilgili harcamalarının Harcama Yetkilisi olarak bütçe hazırlığını yapmak,

34-  Belediyenin stratejik plan ve performans programında yer alan faaliyetler ile ilgili çalışmalar yapmak, hedefleri gerçekleştirmek,

35-  Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu ve gerektiğinde belirli sürelere ilişkin müdürlük faaliyetlerini üst makamlara sunmak,

36-  Müdürlüğün görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeleri yapmak, müdürlük faaliyetlerini denetlemek, varsa aksaklıkları gidermek,

Belediye Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmekMüdürlüklerÖZEL KALEM MÜDÜRÜ
Elvan AKÇALI ŞENTARHANACI
MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ
Sait AVCI
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Rıza GÜLMEZ
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRÜ
Kenan DEVELİ
FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ
Ercan OYAN
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
Mustafa DOĞAN
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ
Selcen DOĞAN
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ
Ali TETİK
KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRÜ
Serkan SÖZER
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRÜ
Nesrin Gonca ERTEN
PLAN VE PROJE MÜDÜRÜ
Zekayi BİRİNCİ
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRÜ
Kurbani Burak ATAOĞLU
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ
Ali TAYLAN
ZABITA MÜDÜRÜ
Mustafa YILDIRIM
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ
Gökhan AÇIKGÖZ
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRÜ
Selim ÜRÜN
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ
Birol AVCI
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ
İbrahim EMİŞTEKİN
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRÜ
Hüsamettin ÇELİK
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ
Nursel TURUNÇ
SPOR İŞLERİ MÜDÜRÜ
Uğuz KOCAGÖZ
JEOTERMAL İŞLETME MÜDÜRÜ
Hüseyin SUNGUR
MUHTARLIKLAR MÜDÜRÜ
Naci AKMEŞE
BİZİM EV SOSYAL TESİSLERİ İŞLETME MÜDÜRÜ
Talat BAL
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ