» Kurumsal  » Müdürlükler

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
 
Selim ÜRÜN

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV VE YETKİ SORUMLULUKLARI:

1-      Umuma açık istirahat ve eğlence yeri ruhsatı, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, hafta tatili izin ruhsatı almak için yapılan müracaatları kabul ederek ruhsat düzenlemek,

2-      Belediye Meclisinin kabul ettiği tarifeye göre işyerlerinin metrekare itibariyle tahakkuk işlemlerini yapmak,

3-      Başkanlık Olurundan çıkan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarını tanzim ederek ilgilisine vermek,

4-      İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile Hafta Tatili Ruhsatı almadan çalışan işyerlerini Zabıta Müdürlüğü ile koordineli çalışarak denetlemek ve ruhsatlandırılmalarını sağlamak,

5-      Hafta tatilinden yararlanacak işyerlerine, tarife üzerinden harcı alındıktan sonra Hafta Tatili İzin Ruhsatı düzenlemek,

6-      Ruhsat talebinde bulunan işyerlerinin yangın önlemleri yönünden incelenmesini sağlamak üzere Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile koordineli çalışmak,

7-      Büyükşehir Belediyesince yapılan yeni düzenlemelere göre işyerlerinin cadde, sokak ve kapı numarasını mevcut ruhsatlara işlemek,

8-      Ruhsat verilen işyerlerinin devredilmesi halinde devir işlemlerini yapmak ve ilgili adına yeni ruhsat düzenlemek,

9-      İşyerlerinin sicil numaralarına göre arşivi düzenlemek ve fihrist sistemi oluşturmak; kayıtları bilgisayar ortamında gerçekleştirmek,

10-  Küşat Heyeti, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü veya İtfaiye tarafından faaliyeti uygun görülmeyen işyerlerinin dosyasını Başkanlık Makamına sunarak işyerine beyana göre verilen ruhsatın Encümence iptalini ve işyerinin kapatılmasını sağlamak,

11-  Ölçü ve ayar aletlerinin doğru ve ayarlı olmasını sağlamak ve denetlemek,

12-  Küşat Heyetince incelenip imar yönünden projesine uygun olmadığı tespit edilen işyerlerini İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bildirmek,

13-  04/06/2010 Tarihli Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği hükümlerini yerine getirmek,

14-  5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 31. maddesi gereği Kendi birimi ile ilgili harcamalarının Harcama Yetkilisi olarak bütçe hazırlığını yapmak,

15-  Belediyenin stratejik plan ve performans programında yer alan müdürlükle ilgili çalışmalar yapmak, hedefleri gerçekleştirmek,

16-  Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu ve gerektiğinde belirli sürelere ilişkin müdürlük faaliyetlerini üst makamlara sunmak,

17-  Müdürlüğün görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeleri yapmak, müdürlük faaliyetlerini denetlemek, varsa aksaklıkları gidermek,

Belediye Başkanı tarafından verilecek diğer görevler MüdürlüklerÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Elvan AKÇALI ŞENTARHANACI
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Sait AVCI
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Nimet ERGÜN
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Kenan DEVELİ
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Gökhan AÇIKGÖZ
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Ali TAYLAN
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Ali TETİK
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Nesrin Gonca ERTEN
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Mustafa DOĞAN
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ercan OYAN
KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Serkan SÖZER
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Mustafa YILDIRIM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Selcen DOĞAN
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Kurbani Burak ATAOĞLU
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Rasim PAŞA
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Hüsamettin ÇELİK
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
Selim ÜRÜN
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Yılmaz DEMİRTAŞ
SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Uğur KOCAGÖZ
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Birol AVCI
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ülkü SARIKAYA
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
Zekayi BİRİNCİ
BİZİMEV SOSYAL TESİSLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Talat BAL
MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ