» Kurumsal  » Müdürlükler

JEOTERMAL İŞLETME MÜDÜRÜ
 
Hüseyin SUNGUR

 İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

 1-   Kentin ekonomik ve Çevresel değerlerini göz önüne alan merkezi ısıtma soğutma sistemini kurmak ve işletmek,

2-   Halkın talepleri doğrultusunda sera ısıtma, meyve sebze kurutmacılığı vb. projelere öncülük etmek ve desteklemek,

3-   Jeotermal Merkezi ısıtma sisteminin abone sayısını ve jeotermal enerji kullanımını artırarak, halkın yaşam kalitesini yükseltmek,

4-   Jeotermal enerjinin aranması, kaynakların geliştirilmesi ve mevcut kaynakların sürdürülebilir şekilde işletilmesini sağlamak,

5-   Jeotermal ısıtma sisteminin üretim, reenjeksiyon kuyularının açılması, malzeme alınması, rezervuar testleri ve etüt çalışmaları, (Jeolojik, Jeofizik) ile ilgili teknik şartnameleri hazırlamak,

6-   Jeotermal sisteminin daha verimli, ekonomik çalışması için gerekli revizyon, tadilat ve ilaveler yapmak,

7-   Jeotermal abonelinin daha sağlıklı ve doğru ısınabilmesine yönelik teknik bilgilendirme ve yönlendirme hizmetlerinde bulunmak,

8-   Jeotermal sistemdeki teknik ve büro personelinin ihale mevzuatı, kanun, yönetmelik, idari ve diğer teknik konulardaki bilgilerini güncellemek için gerekli eğitimleri vermek, seminer ve fuarlara katılımlarını sağlamak,

9-   Jeotermal enerjinin etkin kullanılması, israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi, çevrenin korunması ve verimliliğin artırılması yönünde dağıtım ve ölçümler yapmak,

10-    Abonelerin giriş, çıkış nakil ve dondurma taleplerini değerlendirmek ve karara bağlamak,

11-    5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 31. maddesi gereği kendi birimi ile ilgili harcamalarının Harcama Yetkilisi olarak bütçe hazırlığını yapmak,

12-    Belediyenin stratejik plan ve performans programında yer alan müdürlükle ilgili çalışmalar yapmak, hedefleri gerçekleştirmek,

13-    Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu ve gerektiğinde belirli sürelere ilişkin müdürlük faaliyetlerini üst makamlara sunmak

14-    Müdürlüğün görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeleri yapmak, müdürlük faaliyetlerini denetlemek, varsa aksaklıkları gidermek,

Belediye Başkanının vereceği diğer görevleri yapmakMüdürlüklerÖZEL KALEM MÜDÜRÜ
Elvan AKÇALI ŞENTARHANACI
MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ
Sait AVCI
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Rıza GÜLMEZ
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRÜ
Kenan DEVELİ
FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ
Ercan OYAN
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
Mustafa DOĞAN
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ
Selcen DOĞAN
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ
Ali TETİK
KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRÜ
Serkan SÖZER
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRÜ
Nesrin Gonca ERTEN
PLAN VE PROJE MÜDÜRÜ
Zekayi BİRİNCİ
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRÜ
Kurbani Burak ATAOĞLU
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ
Ali TAYLAN
ZABITA MÜDÜRÜ
Mustafa YILDIRIM
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ
Gökhan AÇIKGÖZ
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRÜ
Selim ÜRÜN
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ
Birol AVCI
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ
İbrahim EMİŞTEKİN
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRÜ
Hüsamettin ÇELİK
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ
Nursel TURUNÇ
SPOR İŞLERİ MÜDÜRÜ
Uğuz KOCAGÖZ
JEOTERMAL İŞLETME MÜDÜRÜ
Hüseyin SUNGUR
MUHTARLIKLAR MÜDÜRÜ
Naci AKMEŞE
BİZİM EV SOSYAL TESİSLERİ İŞLETME MÜDÜRÜ
Talat BAL
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ