BELEDİYE BAŞKANIMIZ
ZEKİ KAYDA'NIN
MESAJLARI
 
SİTE İÇİ ARAMA
ETKİNLİK TAKVİMİ
 
ZİYARETÇİ BİLGİLERİ
Toplam Ziyaretçi :
Zabıta Müdürlüğü

 

          2011 YILI ZABITA  MÜDÜRLÜĞÜ  FAALİYET RAPORU

 

1-GENEL BİLGİLER

 

2-ZABITA MÜDÜRÜNÜN SUNUŞU

 

03.07.2005 Tarih ve  5393 Sayılı Belediye Kanunun,51.Maddesine dayanarak birim faaliyet raporumuz hazırlanmıştır.

 

Faaliyet Raporu kamu idarelerinin stratejik plan ve performans programları uyarınca yürütülen faaliyetlerini belirlenmiş performans göstergelerine göre hedef ve gerçekleştirme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayan idare hakkındaki genel ve mali bilgileri içeren rapordur.

Maliye Bakanlığı’nın 17.03.2006 Tarih ve 26111 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Kamu İdarelerince hazırlanacak Faaliyet Raporları hakkındaki Yönetmeliğe uygun olarak birim Faaliyet Raporumuz oluşturulmuştur.

 

3-A-MİSYON VE VİZYONU:

Yasaların  verdiği yetkileri çağdaş,ilkeli ve adil olarak kullanmak, beldenin düzenin,belde halkının sağlık ve huzurunu  mevcut kaynaklarla etkili ve verimli kullanarak temin etmek.Toplum refahı için verilen Zabıta Hizmetlerini Dünya Standartlarına taşıyarak ilçemizdeki yaşam kalitesinin yükselmesinde öncülük etmek.

 

B-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 

            5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5326  Sayılı Kabahatler Kanunu    ve   diğer  Kanun hükümlerine uygun olarak;beldede esenlik,huzur,sağlık ve düzeninin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla,Belediye Meclisi tarafından alınan ve Belediye Zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygulayan kolluk kuvvetidir.

  

Yetkileri:

        

         (1) Belediye zabıtası; kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının yüklediği görevleri yerine getirebilmek için belediye sınırları içinde;

        

         a) Umuma açık yerlere girer, gerekli kontrolleri yapar, sahip veya işletenlerinden kontrol konusu ile ilgili belgeler ister ve haklarında tutanak düzenler,

        

         b) Boşaltılması ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan yapı, ev veya müesseselere kanuni yetkililerle birlikte girer ve yasal yaptırım uygular,

        

         c) Mevzuatla belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında adli kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenler,

        

         ç) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önler,

        

         d) Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri ve başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal edenleri men eder,

          

         e) Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine mahsus yerleri ve yaya kaldırımlarını işgallerini önler,

           

         f) Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz olarak gazete, dergi ve kitapların yerde teşhir edilerek satışını önler,

        

         g) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin, pazar veya panayır kurulan yerler, meydanlar, mezat yerleri, yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerde satışına izin vermez ve bunların satışını engeller, satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkili makamlara teslim eder,

        

         ğ) Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan bozulmuş, kokmuş ve çürümüş gıda maddelerini yetkililerin isteği ve raporu üzerine imha eder,

         h) Sahipsiz olup, beldede başıboş dolaşan hayvanların muhafaza altına alınmasını sağlar ve bunlardan tehlike yaratması muhtemel olanların veteriner ekiplerince usulü dairesinde etkisiz hale getirilmesine yardımcı olur,

        

         ı) Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, çevreyi kirletenlere, pazar ve panayır yerlerinde geliş ve gidişi zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tembihatta bulunur, uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemi yapar.

 

 

Görevleri:

 

          (1) Belediye zabıtasının görevleri şunlardır:

        

a) Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri;

        

         1) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

        

         2) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak.

        

         3) Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek,

        

         4) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek.

        

         5) Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak.

        

         6) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek.

        

         7) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.

        

         8) 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak.

        

         9) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak.

  

         10) 28/4/1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak.

        

         11) 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31/7/2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak.

        

         12) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek.

        

         13) Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.

        

         14) 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11/8/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak.

        

         15) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak.

        

         16) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak,

        

         17) 12/9/1960 tarihli ve 80 sayılı 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında Kanun, 24/6/1995 tarihli ve 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre verilmiş bulunan sanat ve ticaretten men cezalarını yerine getirmek ve hal dışında toptan satışlara mani olmak.

        

         18) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak.

        

         19) 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.

        

         20) 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.

        

         21) 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek.

        

         22) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak.

        

         23) 13/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek.

  

         24) Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek.

        

         25) Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek.

        

         b) İmar ile ilgili görevleri;

        

         1) Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.

        

         2) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak.

        

         3) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak.

        

         4) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek.

        

         c) Sağlık ile ilgili görevleri;

        

         1) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak.

        

         2) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.

        

         3) İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek.

        

         4) Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek.

        

5) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak.

 

         6) Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek.

        

         7) Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek.

 

         8) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

 

         9) 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak.

 

         10) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak.

        

         11) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak.

 

         12) İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.

 

 

         ç) Trafikle ilgili görevleri;

        

 

         1) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek.

        

         2) Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek.

        

         3) Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak.

        

         4) Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek,

        

         5) Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak.

        

         6) Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek.

        

         7) Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman tarifelerini denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemek.

        

 

 

         d) Yardım görevleri;

        

         1) Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak.

        

         2) Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

        

         3) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.

 

 

 

         Sorumluluğu

 

 

Belediye zabıtası amir ve memurları, görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle, hizmetlerini bunların hükümlerini bunların hükümleri  dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

  

 

 

C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

 

 

 

1-FİZİKSEL YAPI:

 

 

   Aşağıda tablolaştırılmış fiziki yapılar 1 Müdür Odası,1 Personel çalışma ve Toplantı Odası, 1 Nöbetçi Zabıta Odası ,1 Evrakların saklandığı Arşiv Odası kullanılır ve faal durumundadır.Bilgisayar ve printerler 2000 Yılında ihale kanunu hükümlerine göre elde edilmiştir.2 adet motorsiklet,3 adet araç 23 adet el telsizi , 3 Adet Fotoğraf Makinası mevcuttur.

 

 

 

BİRİM

 

HİZMET YERİ VE KATI

ÇALIŞMA ALANI

FİZİKİ KAYNAKLAR

 

 

 

      ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

             İdare

 Binası/Zemin Kat

 

 

1Müdür Odası

5 adet Bilgisayar

2 adet Printer

1 adet Hesap Makinası

1 adet Daktilo

1 adet Monitör

2 adet Motorsiklet

2 adet Doblo Araç

1 adet Kamyonet

23 Adet el telsizi

3 Adet Fotoğraf Makinası

 

1 Personel Çalışma Odası

 

1 Nöbetçi Odası

 

1 Arşiv Odası

 

3 adet pazaryeri Kontrol Binası

 

2-ÖRGÜT YAPISI

 

 

Zabıta Müdürlüğünün Teşkilat yapısı aşağıda olduğu gibidir.

 

 

 

 

ZABITA MÜDÜRÜ

 

 

 

 

ZABITA AMİRİ

 

 

 

 

ZABITA KOMİSERİ

 

 

 

 

 

ZABITA MEMURLARI

(21)

 

HİZ.ALIMI SÖZ.PERS.

(13)
                                          

             

 

 

 

 

 

3-BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR:

1-BASILI KAYNAKLAR(MEVZUATLAR)

 

·       ·        5393 Sayılı Belediye Kanunu

·       ·        5326 Sayılı Kabahatler Kanunu

·       ·        Zabıta Yönetmeliği

·       ·        Belediye Meclis Kararları

·       ·        Belediye Encümen Kararları

·       ·        Pazaryeri Yönetmeliği

·       ·        Garaj Yönetmeliği

 

2-ELEKTRONİK KAYNAKLAR

·       ·        İnternet Tabanlı bilgi kaynakları

·       ·        CD/DVD kaynaklar

·       ·        Web tabanlı kaynaklar

·       ·        Elektronik posta

·       ·        E-mail

 

 

 

4-İNSAN KAYNAKLARI:

 

1          Adet Müdür

1          Adet Amir

1          Adet Komiser

21        Adet Memur

13        Adet Hizmet Alımı Sözleşmeli Personel

 

ADI-SOYADI            KADRO ÜNVANI

 

Kubilay ERTEKİN                Zabıta Müdürü

Macit KIVRAK                     Zabıta Amiri

Tünral UÇAR                        Zabıta Komiseri

 

v ZABITA MEMURLARI İSİM LİSTESİ

 

1

EMETİ GÜVENÇ

ZABITA MEMURU

2

VEYSEL BALCI

ZABITA MEMURU           Hal Müd

3

SEYFULLAH KÜDEN

ZABITA MEMURU

4

MEHMET EFE

ZABITA MEMURU

5

SAMİ AKER

ZABITA MEMURU          Oto Garaj

6

SAHİR BALKOCA

ZABITA MEMURU          Oto Garaj

7

MÜSLÜM APAYDIN

ZABITA MEMURU

8

ERDOĞAN ŞAHİN

ZABITA MEMURU

9

MUSA YILDIZ

ZABITA MEMURU

10

REFİK EŞİM

ZABITA MEMURU

11

ERHAN GÜLMEZ

ZABITA MEMURU

12

NEVZAT UTANGAN

ZABITA MEMURU          Hal Müd.

13

GÖKHAN BALGÖNÜL

ZABITA MEMURU        

14

MUHARREM ERSÖZ

ZABITA MEMURU

15

MEHMET KURU

ZABITA MEMURU        

16

MUSTAFA YILDIRIM

ZABITA MEMURU

17

YILMAZ DEMİRTAŞ

ZABITA MEMURU          Oto   Garaj

18

HÜSEYİN ŞENOL

ZABITA MEMURU        

19

MEHMET SARIKAYA

ZABITA MEMURU        

20

ŞANİ HATIRLA

ZABITA MEMURU         

21

DENİZ EKŞİ

ZABITA MEMURU

   

      HİZMET ALIMI SÖZLEŞMELİ PERSONEL

 

1

SENCER CEM ADANIR

ZABITA GÖREVLİSİ

2

DOĞAN AKSOY

ZABITA GÖREVLİSİ

3

MURAT PAYAR

ZABITA GÖREVLİSİ

4

KEMAL AĞRAĞ

ZABITA GÖREVLİSİ

5

MURAT ÖZDEMİR

ZABITA GÖREVLİSİ

6

ALİ YILDIRIM

ZABITA GÖREVLİSİ

7

COŞKUN SATMAZ

ZABITA GÖREVLİSİ

8

AYÇA UTANGAN

ZABITA GÖREVLİSİ

9

ÖZCAN CİN

ZABITA GÖREVLİSİ

10

ŞENOL SİPAHİ

ZABITA GÖREVLİSİ

11

HASAN ÇELİKEL

ZABITA GÖREVLİSİ

12

İBRAHİM DAĞHAN

ZABITA GÖREVLİSİ

13

ALİ ÇELİKER

ZABITA GÖREVLİSİ

 

 

 

5-SUNULAN HİZMETLER:

 

 

          Zabıta Müdürlüğü;1 Zabıta Müdürü,1 Amir,1 Komiser ve 21 adet Zabıta Memuru ve 13 adet Hizmet alımı Personeli ile görev yapmaktadır.

 

Zabıta Müdürlüğünce; 01.01.2011 Tarihi ile 31.12.2011 tarihleri arasında 1227 Adet  zabıt varakası tanzim edilmiş, 4 Adet Maktu Ceza olarak işlem görmüştür.1212 Adedi Encümene sevk edilmiştir.11 Adet Zabıt varakası plaka adres tespiti ile ilgili olarak Trafik Tescil Bürolarına yazıları yazılmış cevapları beklemektedir. 619  Adet Şikayet dilekçesi değerlendirilerek dilekçe sonucundan vatandaşa yazılı olarak bilgi verilmiştir. 2324 Adet Asker Ailesi ,  Aceze Yardımı ve Eğitim Yardımları  (maddi yard.hazır bez yardımı)  ile ilgili tahkikat yapılarak,raporları Ayniyat Memurluğuna gönderilmiştir. Zabıta Müdürlüğünün ve diğer Daire Müdürlüklerinden gelen 942 Adet  tebligat yapılmıştır. 541 Adet  İşyerine işyeri açılış ruhsatı verilmiştir.İşyeri açılış ruhsatı almayan 430 işyerine suç zabıtı tanzim edilmiş olup Belediye Encümenince değerlendirilmiştir. Pazar Tatil Ruhsatı almadığından dolayı Toplam= 479 Adet işyerine zabıt tanzim edilmiştir.

 

Salihli Belediyesi Zabıta teşkilatı olarak günün her saatinde hizmet verilmekte olup, ALO-153 ‘e gelen şikayet  ve talep telefonları anında  değerlendirilmektedir.     

 

Yasaların verdiği yetkiler doğrultusunda şehir içi trafik hizmetlerinin yürütülmesinde,Cadde ve sokaklarda trafik düzenini sağlamak amacıyla trafik işaret ve ikaz  levhaları konulmuştur.Trafik kurallarına uymayanlar hakkında yasal işlemler yapılmaktadır.

 

5326 Sayılı  Kabahatler Kanunun 38/1 Mad. (Yol ve Yaya Kaldırımı işgali) 33. Maddesine (Dilencilik yaptığı) göre ;

 

359      Adet Toplam İdari Yaptırım Karar tutanağı

116      Adet Tahsil edilen  

145      Adet Gelirler Müd.Gönderilen

98        Adet Adres Tespitinde

 

Kaçak yapılaşma ile mücadele edilmektedir.Zabıta Müdürlüğü ve İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılan çalışmalar neticesinde  kaçak hafriyat ,ruhsatsız ve ruhsata aykırı inşaat yol ve kaldırım tahribi,kaçak su kullanımı, kamu malına zarar verme  ve çevreyi olumsuz etkileyen inşaatlar takip edilerek gerekli işlemler yapılmaktadır.Tanzim edilen  4 Adet Kaçak İnşaat zabıt varakası İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne sevk edilmiştir.

 

Belediye Sağlık Müdürlüğü Personeli ile birlikte şehir içersindeki  okul kantinleri,pastaneler,Lokantalar,simit fırınları ve unlu mamuller denetlenerek,sağlık ve hijyen bakımından kurallara uymayanlar hakkında yasal işlemler yapılmıştır.Toplam= 110 Adet

 

            Belediye Ölçü Ayar Memuru ile birlikte,Pazaryerleri ve şehir içindeki işyerlerinin terazilerinin denetimi yapılmıştır.

 

Pazaryerlerinin düzeninin sağlanması , kaliteli mal satışı ve  satışa sunulan mallara fiyat etiketi konulması ile ilgili denetimler süreklidir.

 

Kaldırım işgalleri ile ilgili  denetimler yapılmaktadır.Şehrin merkezinde  ana caddeler ,sokaklardaki görünüm tertip ve  düzenini sağlamak , kaldırım işgallerini önlemek için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.Toplam= 22 Adet

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanununun 12.Mad.istinaden  etiket,tarife ve fiyat listeleri, şehir içi  ve pazaryerlerindeki tüm esnafların  sürekli kontrolleri yapılmaktadır.

 

Şehir merkezinde ve mahallelerde  gelişigüzel çöp çıkartılmaması hususunda gerekli ikazlar yapılarak, çöp konteynırı   ve çöp bidonlarının kullanımı sağlanmaktadır. 

 

 

Dilencilerle yoğun mücadele edilip ,dilenmeleri engellenmektedir.

  

 

Kurban Bayramı öncesi  Hayvan Pazarında Kurbanlık Hayvan satışı ile ilgili düzenleme  ve çalışmalar yapıldı.

 

Belediye denetimindeki Şehir içi Taşımacılığı yapan minibüsler; Salihli Belediyesi Toplu Taşıma Yönetmeliğine göre denetlenmektedir.

  

Şehir  içinde İlçe Emniyet Müdürlüğü,Jandarma Komutanlığı ve Zabıta Memurlarının mücavir alandaki Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin denetim tutanaklarına istinaden Belediye Encümenince ; İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı almayan Kapanış Saatlerine uymayanlar,sağlık karnesi,iş önlüğü ile kimlik bildirimi,konsomatris,18 Yaşından küçük müşteri aldığı,yüksek sesli müzik yayını yaptığı ve işyerindeki eksiklikleri,işyerinde sigara içtiklerinden dolayı denetimleri yapılmış olup, kurallara uymayanlar  hakkında yasal işlemler yapılmıştır. Denetimlerde tutulan 27 adet denetim tutanağı  Encümene sunulmuş olup,ilgililer hakkında gerekli  cezalar verilmiştir.(2 Adet İşyeri kapatma ,13 Adet para cezası, 12 Adet ikaz ve süre )

           

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta ekiplerinin şehir içinde büfe ve kahvehanelere yapılan denetimler sırasında; işyerini ruhsatsız olarak çalıştırdıkları ve işyerlerinde içki içirttiklerinden dolayı , 57  Adet işyerine tutanak düzenlenmiş olup , Belediye Encümenince  2  Adet işyerine Encümence kapatma,13 Adet işyerine Encümence ikaz ,2 Adet Encümence Para Cezası verilmiştir.Kaymakamlık Makamı oluru ile  40 adet işyerinin  kapatılması yapılmıştır.       

 

            Tarım İlçe Müdürlüğü,Sağlık Grup Başkanlığı ve Zabıta Memurları ile birlikte Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerlerinin  denetimleri  yapılmıştır.

 

 

Okul  Servis ve İşçi servis araçlarının denetimi yapılarak güzergah izin belgeleri verilmiştir.(Okul Servis : 57 Adet ,  İşçi servisi 49 Adet.)

 

 

       Halka en kaliteli ve en hızlı hizmeti sunmak amacı ile, mevcut olan 1 adet kamyonet,2 adet doblo araç,2 adet motosiklet ile şehrin merkezinden en uç noktalarına kadar  ulaşılmaktadır.

 

 

 

Zabıta Müdürlüğü  personeli olarak  güler yüzlü ,halkımızın;sağlık esenlikler içersinde çağdaş bir şehir hayatı yaşayabilmesi için vatandaşlarla el ele ve diğer müdürlüklerimizle koordineli olarak  çalışmalarımız devam etmektedir.

 

 

 

Encümen + Maktu ceza

 

47.675,46-TL 

 

Okul Servisi,Tarım İşçisi,işçi servisi

 

14.310,00- TL 

 

Kabahatler Kanunu İdari yaptırım tutanağı

Alınan Para Cezası

 

 

5.962,50-TL

 

Kapalı Pazaryeri ve Cumhuriyet Semt Pazaryeri

2011/1-2011/2-2013/3-2011/4 (Devirler )

 

82.601,00-TL                                                        

 

 

                                                                                   TOPLAM

 

150.548,96-TL

                    

   

DIŞ DENETİM

 

            Belediye Zabıta Personeli Yönetmeliğinin 2.Maddesi hükmü ile Salihli İlçesinin nüfusu  ve iş hacminin birlikte değerlendirildiğinde,Zabıta Personeli sayısının yetersiz olduğu tesbit edilmiştir.

            Zabıta Müdürlüğü personelinin genel olarak,Belediye Zabıta Personeli Yönetmeliğinin 7. Maddesi Kabahatler Kanunu ve diğer mevzuatla kendilerine verilen görevleri,kanuni yetkileri  çerçevesinde yerine getirme hususunda gayretli ve başarılı oldukları,semt pazarlarının,kaçak inşaatların,seyyar satıcıların,okul kantinlerinin , iş yerlerinin ve otoparkların ciddi anlamda denetlendiği,halk ve çevre sağlığı ile ulaşım hizmetlerine ilişkin görevlerin etkin bir şekilde yürütüldüğü  anlaşılmıştır.

            Zabıta Personelinin kılık kıyafet ve davranışlarının devlet memuru ve zabıta personeline yaraşır nitelikte olduğu görülmüştür

 

 

II-AMAÇ VE HEDEFLER:

 

Belde içinde halkın huzurunu,sağlığını ,Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde Halka etkin ve güvenilir en iyi hizmeti vermek,.

 

Stratejik Amaç-1: Halkımıza daha hızlı ve verimli hizmet vermek.

 

Hedef-1: Zabıta memur sayısı yeteri kadar arttırılacaktır.

 

Hedef-2: Zabıta Hizmetleri günün 24 saati olacak şekilde yapılandırılacaktır.

 

 

Stratejik Amaç-2: Zabıta personelinin,günün değişen koşullarına göre sürekli eğitimini sağlayarak,belde halkına hizmette daha  etkili olmak.    

 

Hedef-1:Zabıta Personeline hizmet içi eğitimler verilecek,ayrıca Belediyenin çalışmalarıyla ilgili Zabıta Personeline bilgiler verilecek,haftada bir saat olmak üzere toplantılar düzenlenecektir.

 

Hedef-2: Personel,Belediye Birimlerinin çalışmaları ve yatırımları  ile ilgili olarak,    sürekli bilgilendirilecektir.

 

 

Stratejik Amaç-3: Kamu Düzenini korumak;suç işleyenler hakkında çeşitli takibat yaparak, görevli Zabıta Teşkilatının çarşı, pazar ve sokaktaki çalışmaları sürekli  olarak zamanında ve yerinde olacaktır.

Hedef-1: Zabıta Teşkilatının denetimlerini teknik ekiplerle işbirliği yaparak, %30 verim                Kalite artırımı sağlanacaktır.

Hedef-2:  Belediye Denetimine tabii bütün işyerlerinin  ruhsatlandırılması    sağlanacak ve bu konuda çalışmalar sürekli olacaktır.

    

Stratejik Amaç-4: Halkımızın;Yolları  ve  Kaldırımları  kullanabilmesi için , yasanın  ve  İlçe Trafik Komisyonunun vermiş olduğu görevler doğrultusunda,Trafik yoğunluğunu asgariye    indirmek için,çalışmalar yapılacaktır.       

Hedef-1: Trafik denetimi Personel ve araç takviyesi ile artırım sağlanacaktır.

Hedef-2 : Şehir içi ulaşım hizmetlerinin kalitesini arttırmak için,Belediye Denetimli Şehir içi Minibüsçüler Koop.ile müşterek denetimlerin yapılması

 

Stratejik Amaç-5: Halkımızın;sağlıklı,huzurlu be düzenli bir çevrede yaşamaları için çalışmalar yapılacaktır.

Hedef-1: Seyyar Satıcı ve dilenciler ile mücadele yasal çerçevede devam edecek,kamuya ait alanlara taşan ve işgal eden işyerleri men edilecektir.

Hedef-2: Pazaryerlerinde vatandaşın ihtiyaçlarına daha iyi ve düzenli alışveriş yapabilmeleri için denetimlerin sürekli sağlanması.

 

 

Stratejik Amaç-6: Zabıta Teşkilatının etkin Müdürlük olabilmesi için kullandığı araç ve gereçlerin kalitesi ve sayısı arttırılacak.(Araç,telsiz,telefon ve bilgisayar vb.)

Hedef-1:Binek otosu ve motosiklet takviyesi yapılacaktır.

Hedef-2:Telsiz,telefon (cep)vb.bilgisayar gibi araçların arttırılması ve yenilenmesi sağlanacaktır.

 

 

                                 TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

 

Belde halkına daha iyi hizmet sunabilmek için, Müdürlüğümüz olarak,Projelerimiz:

 

1-Zabıta Yönetmeliğinde belirtilen nüfusa göre Zabıta Memuru sayısının arttırımı sağlanacaktır.

 

2-Vatandaşlarımıza daha etkin ve hızlı hizmet verebilmek için,motosiklet  ve araç alınarak,şikayetlerin değerlendirilmesi  sağlanacaktır.

 

3-Belde içerisinde,Zabıta Karakolları oluşturulacaktır.

 

4-Şehir içindeki  kapalı minibüs duraklarının %25 arttırılması sağlanacaktır.

 

5-İlçe Trafik Komisyonun almış olduğu kararlar doğrultusunda,trafik levhaları yenilenerek,tamamlanacaktır.

 

6-Ana Caddelerde trafik yoğunluğunu azaltacak projeler oluşturulması için çalışmalar yapılacaktır.

 

7-Sağlık Müdürlüğü, Veteriner Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü işbirliği ile İlçemizde Gıda İmalatında ve Satışında çalışanlara eğitim seminerleri verilecektir.

 

8-Trafik yönünden,çocuk eğitim parkları oluşturulacaktır.

 

 

 

 

 

 

111-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

 

 

A-Mali Bilgiler

           

 

1-Bütçe Uygulama Sonuçları:

           

 

                                                                                                                           2011 Yılı

KODU                        AÇIKLAMA                                                             Harcama Toplamı           

           

01

 

PERSONEL GİDERLERİ

 599.658,08

 

01

MEMURLAR

 599.658,08

02

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINADEVLET PİRİMİ GİDERLERİ

 114.835,43

 

01

MEMURLAR

 114.835,43

03

 

MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ

   56.567,63

 

02

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

   15.665,40

 

07

MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HALK ALIM,BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

   40.911,23

05

 

CARİ TRANSFERLER

   32.757,55

 

01

GÖREV ZARARLARI

   32.757,55

06

 

SERMAYE GİDERLERİ

   27.300,00

 

01

MAMUL MAL ALIMLARI

   27.300,00

 

 

                       TOPLAM

 831.127,69

 

 

 

 

 

 

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar:

 

 

1-Kıyafet Alımı:11.04.2007 Tarih,26490 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Resmi Kılık Kıyafet Yönetmeliğine istinaden toplam 37 kişilik Zabıta Personeline  Yazlık ve Kışlık Resmi takım elbise ve ayakkabı alınmıştır.

 

2-Müteahhit Hizmetleri:13 Adet sözleşmeli personel alımı yapılarak,zabıta görevlisi olarak çalıştırılmıştır.

 

                    İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

 

 

Harcama  yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

 

 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir,tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize  tahsis edilmiş kaynakların etkili,ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını,görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

 

Bu güvence,harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler,iç kontroller,iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

 

Burada raporlanmayan,idarenin  menfaatlerine zarar veren  herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

 

 

 

 

                                                       Kubilay ERTEKİN

                                                         Zabıta Müdürü

 

 

 


 

DUYURULAR
NİSAN AYI NÖBETÇİ ECZANELERİ

EVLENDİRME MEMURLUĞUNDAN İLAN Toplum Sağlığı Merkezinden gelen 23.09.2013 tarih ve 1460 sayılı yazıya istinaden,23.09.2013 tarihinden itibaren evlenecek çiftlerin sağlık raporlarını almak için öncelikle Aile Sağlık Merkezlerindeki Aile hekimlerine gitmeleri gerekmektedir.

DANIŞMA MASASI
FAYDALI LİNKLER
e-Devlet
T.C Kimlik No Sorgulama
Sosyal Güvenlik Kurumu
Başbakanlık
Manisa Valiliği Resmi Kent Rehberi
Salihli Eğitim-Kültür ve Dayanışma Derneği
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
Türkiye İş Kurumu
Sardes Salihli Tanıtım
Salihli TV
esalihli
Sektör Gazetesi
Ekmek israfını önleme kampanyası