BELEDİYE BAŞKANIMIZ
ZEKİ KAYDA'NIN
MESAJLARI
 
SİTE İÇİ ARAMA
ETKİNLİK TAKVİMİ
 
ZİYARETÇİ BİLGİLERİ
Toplam Ziyaretçi :
İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü

  Fatma Gürcane-mail  personel@salihli.bel.tr

 

Müdürlükte çalışan personel sayısı
Müdür 1
Amir 1
Memur 7
Şef 1

 Personel Durum Çizelgesi
Memur

148

 İşçi

244

Hizmet Alımı

776

Toplam

1168


                İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
                     GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
 
 
5393 Sayılı yeni Belediye Kanunun 48.md.sinde Belediye Teşkilatı,norm kadroya uygun olarak;
1)    Norm Kadro İlke ve Standartları, çerçevesinde kurulacak,kaldırılacak veya birleştirilecek olan birimlerin olurunu hazırlamak,Belediye Meclisine sunmak,
2)    Norm Kadro İlke ve Standartları ile ilgili Yönetmelik gereği Memur ve İşçi Kadroları İptal-İhdas cetvelleri düzenleyerek Belediye Meclisine sunmak,
3)    Belediye Personelinin Özlük ve Sicil dosyalarını yasalar gereğince tutmak ve saklamak,
4)    Belediye Hizmetlerinde çalıştırılacak olan Personelin işe alımları,Açıktan atanmaları,hizmet gereği yapılan görev değişiklikleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
5)    Kurumlar arası yapılacak Naklen atama işlemlerini, İçişleri Bakanlığı Genelgeleri doğrultusunda hareket ederek,yürütmek
6)    Belediye Memurlarının Terfi işlemleri ile ilgili her ay terfi edeceklerin listesini hazırlayarak sicillerine işlemek,
7)    Belediye Personelinin (Memur-İşçi),Belediye Başkanı,Belediye Başkan Yardımcısı,Sözleşmeli danışman ücretleri,İşyeri Hekimi maaş ve ücretleri,Sosyal Haklar ile ilgili Tahakkuk işlemlerini yapmak,bunlarla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK ve Emekli Kesenek )Primleri,Kefalet Keseneği,Sendika aidatları,İcra kesintileri ile ilgili işlemleri yapmak,Emekliliği gelen Personellerin emeklilik işlemlerini yapmak,
8)    Belediye personelinin (işçi-Memur) yıllık ve diğer sosyal izinlerinin takibini yapmak,
9)    Memur personelin ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık ödemelerinin tahakkuklarını yapmak,
10)     İşçi personelin ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin hasta sevk işlemleri ile ilgili evrakları hazırlamak,
11)     Belediye memurları ile ilgili Disiplin Soruşturması ve Belediye Disiplin Kurulunun oluşturulması ve sonuçlandırılması işlemleri yapmak,
12)          Belediye İşçileri, İş Sağlığı ve Güvenliği kurulu oluşturmak aylık toplantılarını düzenlemek,toplantı sonucu alınan kararların uygulanılmasını sağlamak,İşçi Disiplin Kurulunun oluşturulması ve disiplinle ilgili soruşturmaları yapmak ve sonuçlandırmak,
13)     Yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi ve İş Kanunu hükümlerini uygulamak,
14)     Belediye Sendikalı işçilerinin, TİS Sözleşmesi gereğince alması gereken sosyal yardımlarla ilgili alım işlemlerini 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun hükümleri çerçevesinde yapmak,dağıtılmasını sağlamak,
15)     Belediye personelinin, belediye hizmetleriyle ilgili ve sosyal konular ile İşçilere İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri için, eğitim programlarını hazırlamak ve gerekli eğitimin verilmesini sağlamak,
16)     Verilen ve verilecek olan eğitimlerle ilgili personele anket düzenlemek,
17)     Belediye personel sayısına orantılı kontenjan ölçüsünde, 3308 sayılı yasa gereğince meslek okullarından staj yapmak üzere gelen öğrencilerin stajlarını belirlemek, ödenecek ücretlerin tahakkukunu yapmak, Belediyemize müracaat eden Üniversite ve Yüksekokul öğrencilerinin zorunlu stajlarını, personel sayısına orantılı kontenjan ölçüsünde kabul etmek ve onaylamak,
18)     5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 31.madde gereği kendi birimiyle ilgili harcamalarının Harcama Yetkilisi olarak bütçe hazırlığını yapmak ve Belediyenin tüm birimlerinin personel giderleri ile ilgili bütçe hazırlığı yapmak,
19)     5393 sayılı Yeni Belediye Kanununun 49.madde son fıkrası uyarınca belediye memurlarına başarı durumlarına toplam memur sayısının %10 unu aşmamak kaydıyla çalıştıkları sürelerle orantılı(20000) gösterge rakamının maaş katsayısıyla çarpılarak bulunacak rakamı geçmemek üzere encümen kararı ile yılda iki defa ikramiye verilebilir denildiğinden, belirlenen memurlara yapılacak olan ikramiye ilgili çalışmaları yaparak tahakkuklarını hazırlamak,
20)     Memuriyete giriş ve Memuriyette iken bir üst öğrenimi bitiren memurların intibaklarını yapmak,
21)     Belediye Başkanının vereceği diğer görevleri yapmak,
22)     4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve yönetmelikleri çerçevesince kendi birimiyle ilgili mal, hizmet ve yapım işleri ihale dokümanlarını ve gerekli evraklarını hazırlamak,
23)     Belediyemiz Birimlerinin Hizmet alım yolu ile çalışan işçilerle ilgili Aylık Hakediş ve Ödeme Emirlerinin kontrolü ile aylık puantaj,izin ve raporlarının kontrolünü yapmak ve kayıtlarını tutmak,
24)     Belediyemiz Bizim Ev Sosyal Tesisleri İşletme Müdürlüğü ve Kurşunlu Kaplıcaları Amirliğinin İhale işlemlerini hazırlamak, İhaleyi sonuçlandırmak ve İhale hakediş kontrollerini yapmak,
25)     Belediye Hizmet Binası, Bizim Ev Sosyal Tesisleri,Bizim Kafe güvenlik hizmetleri ile tüm güvenlikçilerin sevk ve idaresini yapmak,
26)     Belediye Başkanlığına karşı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü birimi ile ilgili iş ve işlemlerin eksiksiz ve kusursuz yürütülmesinden birinci derecede sorumludur,
 
 
                  İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
                   EĞİTİM PROGRAMI:
 
    
A) 2009-2010 YILI VERİLEN EĞİTİMLER;
 
 
1)    İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğünce, Mahalli İdareler Kontrolörleri Derneğince 12-13 Haziran 2009 tarihinde belediye personeline İÇ KONTROL EYLEM PLANI, İHALE YÖNETMELİKLERİ VE DEĞİŞİKLİKLER ile ilgili eğitim semineri,
 
2)   İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğünce, 25.12.2009 ve 26.12.2009 Tarihinde  Belediyemiz, Daire Müdürleri, Şefler Amirler ve komiserler ile Zabıta, Halkla İlişkiler, Muhasebe  Tahakkuk, Tahsilat, Emlak, Vezneler, Personellerine  yönelik,  DİYALOG YÖNETİMİ,  İLETİŞİM, KONUŞMA ve İKNA konularında Eğitim Semineri,
 
3)   08.Ocak-26 Ocak/2010 tarihlerinde Belediye Hizmetleri ile ilgili birim Müdürlerince (Fen İşleri, Park ve Bahçeler,Sağlık, Gayri Sıhhi Müesseselerin Ruhsatlandırılması, İmar Ve Şehircilik, Gelir, Veteriner İşleri, Temizlik İşleri,Su Ve Kanalizasyon, Jeotermal Md.lünce) Zabıta Personeline Hizmetiçi Eğitim,
 
4)    05.02.2010 tarihinde  Belediyemiz Yönetici Gruba ve çalışan personele yönelik, Adab-ı Muaşeret konulu seminer,
 
5) Belediye Personeline, Mahalli İdareler Kontrolörleri Derneğince 25.02.2010-27.02.2010 Tarihlerinde Belediye Hizmet Binasında 3 gün   Belediye Mevzuatlarını içeren,( 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 5510 Sayılı Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Resmi Yazışma Kuralları ve Personel Mevzuatı) konularında eğitim semineri,
 
6)    10.02.2010 Tarihinde Belediyemiz, Daire Müdürleri, Şefler Amirler ve komiserlere yönelik, STRESİ ANLAMAK, STRESİ YÖNETMEK konu başlıkları ile seminer,
 
7)   19.02.2010 Tarihinde Belediyemiz, Daire Müdürleri, Şefler Amirler ve komiserlere yönelik, DİYALOG YÖNETİMİ ( ÖZGÜVEN, PROTOKOL VE GÖRGÜ KURALLARI, BEDEN DİLİ VE ŞİKAYETİ YÖNETME) Konularında seminer,
 
8)    20.02.2009 Tarihinde  Belediyemiz, Zabıta, Halkla İlişkiler, Muhasebe Tahakkuk, Tahsilat, Emlak, Vezneler, Personellerine yönelik, DİYALOG YÖNETİMİ ( İLETİŞİM, KONUŞMA ve İKNA) konularında seminer,
 
9)    19 Mart 2010 tarihinde AB HİBE PROJELERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI,
 
10)     Salihli Belediyesi Proje Koordinasyon Grubuna yönelik, 28.NİSAN-30 NİSAN/2010 Tarihlerinde 3 tam gün olmak üzere "AB PROJE YÖNETİMİ" Eğitim verilmiştir.
 
 
       B)PROGRAMLANAN EĞİTİMLER;
  
1- Stratejik Plan Ve Performans Yönetimi Eğitimi,
2- Avrupa Birliği Fonlarından Yararlanma ve Proje Hazırlama Eğitim,
3- 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu Eğitimleri,
4- Belediye Personeli Görevde Yükselme Eğitimi,
5- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi,
6- Belediye Zabıta Hizmetleri Eğitimi,
7- Afet Yönetimi Eğitimi,
8- İmar Hizmetleri ve Mevzuatı.Eğitimi,
9- Halkla İlişkiler ve Kurum Kültürü Eğitimi,
10- Kurumsal Kimlik ve Kurumsallaşma Eğitimi,
11- Etkin Liderlik ve Yöneticilik.Eğitimi,
12- Kurum Kültürü, İletişim,Empati,Diksiyon,Stres Yönetimi Eğitimi,
13- Belediyelerde Protokol Ve Resmi Yazışma,
14- Belediyelerde Sosyal Hizmetler
 
 
 


 
 

DUYURULAR
NİSAN AYI NÖBETÇİ ECZANELERİ

EVLENDİRME MEMURLUĞUNDAN İLAN Toplum Sağlığı Merkezinden gelen 23.09.2013 tarih ve 1460 sayılı yazıya istinaden,23.09.2013 tarihinden itibaren evlenecek çiftlerin sağlık raporlarını almak için öncelikle Aile Sağlık Merkezlerindeki Aile hekimlerine gitmeleri gerekmektedir.

DANIŞMA MASASI
FAYDALI LİNKLER
e-Devlet
T.C Kimlik No Sorgulama
Sosyal Güvenlik Kurumu
Başbakanlık
Manisa Valiliği Resmi Kent Rehberi
Salihli Eğitim-Kültür ve Dayanışma Derneği
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
Türkiye İş Kurumu
Sardes Salihli Tanıtım
Salihli TV
esalihli
Sektör Gazetesi
Ekmek israfını önleme kampanyası