» Kurumsal  » İhaleler
MUHTELİF GAYRİMENKULLERİN SATIŞ İHALESİ

İhale Tarihi: 10.03.2022 13:30
İhale Yeri: SALİHLİ BELEDİYESİ

SonuçlanmışSALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki tabloda bilgileri verilen arsa niteliğine sahip taşınmazlardan, tablonun 1. sırasında olan taşınmaz, Belediye Meclisinin 03/09/2019 tarih ve 2019/50 sayılı kararı gereği, 2. Sırasındaki taşınmaz, 02/02/2021 tarih ve 2021/14 sayılı kararı gereği ve tablonun diğer sırasındaki taşınmazların ise, Belediye Meclisinin 05/02/2018 tarih ve 2018/13 Sayılı Kararı gereğince, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a ve diğer ilgili maddelerine göre 16/02/2022 tarihli İhale Onayına istinaden, 10/03/2022 tarihi Perşembe günü, saat 13:30’da Belediye Encümeni huzurunda “Kapalı Teklif Artırma Usulü” ile satış ihalesi yapılacaktır. Taşınmaz satış ihalesine katılacak taliplilerin Kapalı Teklif  Artırma Usulüne göre hazırlayacakları belgeler ile geçici ihale teminat makbuzu ile şartname bedel makbuzunun olduğu ihale teklif zarflarını en geç 09/03/2022 tarihi Çarşamba günü, saat 16:30’a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Satış ihalesi nedeniyle isteklilerin hazırlamış oldukları ihale teklif zarflarını iadeli taahhütlü posta ile de belediyemize gönderebilirler. Ancak, postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, ihale teklif zarflarının teslim saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşmaması halinde bu gecikmeden Belediyemiz sorumlu değildir.

2- İhaleye çıkarılan taşınmazların bulunduğu mahalle, ada/parsel, muhammen satış bedeli ile geçici ihale teminatı, gibi Unsurlar aşağıdaki tablolarda tespit edilmiştir. 

S.

N

ADRESİ

ADA/

PARSEL

ALANI

VASFI

1 M2ARSANIN MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ (TL)

TOPLAM İHALE MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ (TL)

GEÇİCİ İHALE TEMİNATI

% 3 (TL)

01

KIRVELİ MAH.

2771 ADA 5 PARSEL

588,00 M2

ARSA

5.750,00.-TL

3.381.000,00.-TL

101.430,00.-TL

02

KEMERDAMLARI

108 ADA 2 PARSEL

424,00 M2

ARSA

400,00.-TL

169.600,00.-TL

5.088,00.-TL

03

DOMBAYLI MAH.

96 ADA 1 PARSEL

421,70 M2

ARSA

450,00.-TL

189.765,00.-TL

5.693,00.-TL

04

DOMBAYLI MAH.

96 ADA 4 PARSEL

400,25 M2

ARSA

400,00.-TL

160.100,00.-TL

4.803,00.-TL

05

DOMBAYLI MAH.

96 ADA 5 PARSEL

425,43 M2

ARSA

450,00.-TL

191.444,00.-TL

5.744,00.-TL

06

DOMBAYLI MAH.

97 ADA 5 PARSEL

442,29 M2

ARSA

450,00.-TL

199.031,00.-TL

5.971,00.-TL

07

DOMBAYLI MAH.

97 ADA 6 PARSEL

423,23 M2

ARSA

400,00.-TL

169.292,00.-TL

5.079,00.-TL

08

DOMBAYLI MAH.

97 ADA 7 PARSEL

539,37 M2

ARSA

400,00.-TL

215.748,00.-TL

6.473,00.-TL

09

DOMBAYLI MAH.

98 ADA 8 PARSEL

401,49 M2

ARSA

400,00.-TL

160.596,00.-TL

4.818,00.-TL

10

DOMBAYLI MAH.

100 ADA 2 PARSEL

412,88 M2

ARSA

400,00.-TL

165.152,00.-TL

4.955,00.-TL

11

DOMBAYLI MAH.

100 ADA 13 PARSEL

409,52 M2

ARSA

400,00.-TL

163.808,00.-TL

4.915,00.-TL

12

DOMBAYLI MAH.

100 ADA 14 PARSEL

447,57 M2

ARSA

450,00.-TL

201.407,00.-TL

6.043,00.-TL

 3.1- İsteklinin Gerçek Kişi Olması Halinde

3.1.1- Nüfus cüzdan fotokopisi, (Özel kişi,veyaTüzel Kişi yetkilisinin),

3.1.2- Kanuni ikametgâh sahibi olmak,(Özel Kişiler için Nüfus Müdürlüğünden ya da elektronik ortamda alınmış ikametgâh İlmühaberi, Tüzel kişiler için tebligat adresini belirtir bağlı olduğu odadan alınan belge.)

3.1.3- Gerçek kişiler ya da tüzel kişiliği temsilen katılanlar için Cumhuriyet Savcılığından ya da elektronik ortamda alınacak adli sicil belgesi,

3.1.4- Belediyemize herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu olmadığına dair yazı ya da bir borcun varlığı halinde Kanun kapsamında mevcut borcunu yapılandırması ve yapılandırma taksitlerinin düzenli ödendiğinin belgelendirilmesi.

3.1.5- İhale şartnamesinin satın alındığına dair makbuz.

3.1.6- Geçici ihale teminat bedelinin ödendiğine dair tahsilat makbuzu veya ihaleye iştirak edecek kişi adına düzenlenmiş bu tutarda bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz banka teminat mektubu.

3.1.7- Taşınmaz satış ihalesine katılacak isteklilere ait noter onaylı imza sirküsü

3.1.8- Vekâleten katılım halinde, vekâlet aslı ya da yetkili memur tarafından onaylanmış örneği veya noterden tasdikli yetki belgesi ile imza sirküleri.

3.2- İsteklinin Tüzel Kişilik Olması Halinde,

3.2.1- Tüzel kişiliğin ticari tebligat adres beyanı,

3.2.2- İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odasından şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair 2022 yılı içinde alınmış bir belgeyi ibraz etmesi,

3.2.3- Şirketin imza sirkülerinin ve şirket adına ihaleye katılacak veya tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin “şirket yetkilisi ya da vekili” olduğunu gösterir noterden tasdikli bir belgeyi ibraz etmesi,

3.2.4- Şirketin ortakları, üyeleri veya kurucuları, tüzel kişiliğin yönetimindeki temsile yetkili görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

3.2.5- İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ihale ile ilgili noter tasdikli iş ortaklık sözleşme belgesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları sözleşmede belirtilir.

4Talipliler, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 7. maddesinin ilgili fıkraları hükmü uyarınca hazırlanan ihale şartnamesini 1.000,00.-TL makbuz karşılığında, mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edebilecekleri gibi ihale şartnamesini İdarede ücretsiz okuyabileceklerdir.                                                                                   

       Taliplilere ilanen duyurulur.  

                                                                                                                Zeki KAYDA

                                                                                                             Belediye Başkanıİhalelerİhale Adı İhale Tarihi İhale Durumu
MUHTELİF GAYRİMENKULLERİN KİRALANMASI VE SATIŞI İHALESİ 07.09.2023 13:30 Devam Ediyor


12345678910