» Kurumsal  » İhaleler
SIFIR ATIK KAPSAMINDA YER ALAN AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAĞINDA TOPLANMASI, TAŞINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İHALESİ

İhale Tarihi: 10.03.2022 13:30
İhale Yeri: SALİHLİ BELEDİYESİ

Sonuçlanmış SALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

1- Salihli Belediyesi Hizmet Sınırları içerisindeki sıfır atık kapsamında yer alan ambalaj atıklarının kaynağında toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a ve diğer ilgili maddelerine göre 10/03/2022 tarihi Perşembe günü saat 13:30’da Belediye Encümeni huzurunda “Kapalı  Teklif Artırma Usulü” ile kiralama ihalesi yapılacaktır. İhaleye katılacak olan isteklilerin ilanda istenilen belgeler ile birlikte hazırlayacakları belgeleri en geç 09/03/2022 tarihi saat 15:00’a kadar Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğüne teslim edebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler. Ancak postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı teklif zarfının ihale saatine kadar İdareye ulaşmaması halinde bu gecikmeden Belediyemiz sorumlu değildir. 

2- İhaleye çıkarılan  işin  muammen kira bedeli ve geçici ihale teminatı, ihale kira süresi gibi unsurlar aşağıdaki tabloda tespit edilmiştir. 

S. NO

İŞİN MAHİYETİ

YILLIK MUHAMMEN BEDEL

Geçici İhale Teminatı (%3)

İhale Süresi

01

Salihli Belediyesi Hizmet Sınırları içerisindeki sıfır atık kapsamında yer alan ambalaj atıklarının kaynağında toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi

46.500,00 TL + KDV

4.185,00 TL

3 YIL

 

3- İsteklilerden Aranılacak Belgeler

3.1- İhaleye katılabilmek için isteklilerde şu şartlar aranır;

3.1.1- Nüfus cüzdan fotokopisi, (Özel kişi, veya Tüzel Kişi yetkilisinin),

3.1.2- Kanuni ikametgâh sahibi olmak, (Özel Kişiler için ikametgâh İlmühaberi, Tüzel kişiler için tebligat adresini belirtir bağlı olduğu odadan alınan belge.)

3.1.3- Gerçek kişiler ya da tüzel kişiliği temsilen katılanlar için Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesi,

3.1.4- Belediyemize herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu olmadığına dair yazı ya da yürürlükteki yapılandırma Kanunu kapsamında mevcut borcunu yapılandırmış ve düzenli ödendiğinin belgelendirilmesi.

3.1.5- İhale şartnamesinin satın alındığına dair makbuz.

3.1.6- Geçici teminat bedelinin ödendiğine dair tahsilat makbuzu veya ihaleye iştirak edecek kişi adına düzenlenmiş bu tutarda bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz banka teminat mektubu.

3.1.7- Vekâleten katılım halinde, vekâlet aslı ya da yetkili memur tarafından onaylanmış örneği veya noterden tasdikli yetki belgesi ile imza sirküleri,

3.1.8- Atıkları toplamada kullanılacak araçları bulunduracağına ilişkin yüklenici taahüdnamesi

3.1.9- Çevre Mühendisi bulunduracağına dair taahüdnamesi

3.1.10- Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tesislere verilen ve konusu Toplama ve Ayırma Tesisi Tip 1 veya Tip 2 olan Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya Geçici Faaliyet Belgesi, Atık Kodları Listesi (karışık ambalaj atığı kodu mutlaka olacak) ve üst yazısı ile birlikte aslı veya noter tasdikli sureti. (İlgili yönetmelik değişikliklerinden önce alınmış ve geçerliliğini koruyan konusu ambalaj atığı olan Tip 1 veya Tip 2 Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya Geçici Faaliyet Belgesi, Atık Kodları Listesi (karışık ambalaj atığı kodu mutlaka olacak) ve üst yazısı ile birlikte aslı veya noter tasdikli sureti sunulması halinde kabul edilecektir.)

3.2- İsteklinin Tüzel Kişilik Olması Halinde,

3.2.1- İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair 2022 yılı içinde alınmış bir belgeyi ibraz etmesi,

3.2.2- Şirketin imza sirkülerinin ve şirket adına ihaleye katılacak veya tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin “şirket yetkilisi yada vekili” olduğunu gösterir noterden tasdikli bir belgeyi ibraz etmesi,

3.2.3- Şirketin ortakları, üyeleri veya kurucuları, tüzel kişiliğin yönetimindeki temsile yetkili görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları teşvik eden belgeler,

3.2.5- İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ihale ile ilgili noter tasdikli iş ortaklık sözleşme belgesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları sözleşmede belirtilir.

4- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 7. maddesinin ilgili fıkraları hükmü uyarınca hazırlanan ihale şartnamesine göre ihalesi yapılacak işin geniş bilgi ve idari şartnamesi mesai saatleri dahilinde 500,00 TL ödeyerek Temizlik İşleri  Müdürlüğünden satın alabilecekleri gibi idarede ücretsiz de görebileceklerdir.     

       Taliplilere ilanen duyurulur.  

                                                                                                                Zeki KAYDA

                                                                                                             Belediye Başkanı

 İhalelerİhale Adı İhale Tarihi İhale Durumu
MUHTELİF GAYRİMENKULLERİN KİRALANMASI İHALESİ 09.02.2023 13:30 Devam Ediyor
MUHTELİF GAYRİMENKULÜN KİRALANMASI İHALESİ 26.01.2023 13:30 Devam Ediyor
MUHTELİF GAYRİMENKULLERİN KİRALANMASI İHALESİ 12.01.2023 13:30 Devam Ediyor


12345678910