» Kurumsal  » İhaleler
MUHTELİF GAYRİMENKULLERİN KİRALANMASI İHALESİ

İhale Tarihi: 14.04.2022 13:30
İhale Yeri: SALİHLİ BELEDİYESİ

SonuçlanmışSALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda nitelikleri belirtilen işyeri, otopark, halı saha-kafeterya, kahvehane, lojman, zeytinlik, Park Alanı niteliğine sahip taşınmazların, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c ve diğer ilgili maddelerine göre “Açık Teklif Artırma Usulü” ile kiralama ihalesi 14/04/2022 tarihi, Perşembe günü, saat 13:30’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.Tablodaki taşınmazların 1. ve 2. Sırasında bulunan taşınmazlar, Belediye Meclisinin 01/03/2022 tarih ve 2022/25 sayılı kararı ve 04/11/2014 tarih ve 2014/149 sayılı kararı gereği 10 yıllığına, diğer taşınmazların ise 3 yıllığına kiralama ihalesi yapılacaktır. Kira ihalesine katılacak taliplilerin “Açık Teklif Artırma Usulüne göre” şartname bedel makbuzu ile geçici ihale teminat makbuzu ve istenilen diğer belgeleri en geç 13/04/2022 tarihi Çarşamba günü, saat 16:30’a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur. Kira ihalesine katılacak talipliler, başvuru evraklarını iadeli taahhütlü posta ile de belediyemize gönderebilirler. Ancak, postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, ihale evraklarının teslim saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşmaması halinde bu gecikmeden Belediyemiz sorumlu değildir. 

2- İhaleye çıkarılan taşınmazların bulunduğu mahalle, ada/parsel, aylık/yıllık muhammen kira bedeli ile geçici ihale teminatı gibi bilgiler aşağıdaki tabloda tespit edilmiştir.

 

S.

N.

TAŞINMAZ ADRESİ/

MAHALLE

ADA/PARSEL/

KOORDİNAT

 

VASFI

AYLIK MUHAMMEN İHALE KİRA BEDELİ+

%18 KDV (TL)

%3 GEÇİCİ İHALE TEMİNATI

(TL)

01

SART

1414 PARSEL

HALI SAHA VE KAFETERYA

2.000,00-TL+ %18 KDV

7.200,00-TL

02

ATATÜRK

358 ADA 45 PARSEL

7 NOLU İŞYERİ

1.000,00-TL+ %18 KDV

3.600,00-TL

03

ATATÜRK

358 ADA 45 PARSEL

OTOPARK

3.500,00-TL+ %18 KDV

3.780,00-TL

04

KIRVELİ

4181 ADA 1 PARSEL

İŞYERİ

600,00-TL+ %18 KDV

650,00 TL

05

NAMIK KEMAL

598942.77-426151.56

BÜFE

500,00-TL+ %18 KDV

540,00 TL

06

ADALA

152 ADA 1 PARSEL

İŞYERİ

200,00-TL+ %18 KDV

220,00 TL

07

SART

BİLA PARSEL

İŞYERİ

200,00-TL+ %18 KDV

220,00 TL

08

ÇAVLU

147 ADA 6 PARSEL

İŞYERİ

250,00-TL+ %18 KDV

270,00 TL

09

ÇÖKELEK

117 ADA 6 PARSEL

KAHVEHANE

300,00-TL+ %18 KDV

325,00 TL

10

İĞDECİK

225 ADA 1 PARSEL

KAHVEHANE

200,00-TL+ %18 KDV

220,00 TL

11

KORDON

103 ADA 32 PARSEL

İŞYERİ

250,00-TL+ %18 KDV

270,00 TL

12

KORDON

103 ADA 32 PARSEL

LOJMAN

250,00-TL

270,00 TL

13

KEMER

224 ADA 4 PARSEL

LOJMAN

300,00-TL

325,00 TL

 

S.N.

TAŞINMAZ ADRESİ/MAHALLE

ADA/PARSEL/

KOORDİNAT

VASFI

M2

YILLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ (TL)

%3 GEÇİCİ İHALE TEMİNATI

(TL)

14

GÖKEYÜP

249 ADA 12 PARSEL

ZEYTİNLİK

70.252,94

18.000,00 TL

1.620,00 TL

15

TORUNLU

120 ADA 5 PARSEL

ARSA

6.796,06

800,00.-TL

     75,00 TL

16

ÇUKUROBA

60347.86-58663.17

PARK ALANI

6.760,98

4.000,00.-TL

   360,00 TL

 

3.1- İsteklinin Gerçek Kişi Olması Halinde 

3.1.1- Nüfus cüzdan fotokopisi, (Özel kişi,veyaTüzel Kişi yetkilisinin),

3.1.2- Kanuni ikametgâh sahibi olmak,(Özel Kişiler için Nüfus Müdürlüğünden ya da elektronik ortamda alınmış ikametgâh İlmühaberi, Tüzel kişiler için tebligat adresini belirtir bağlı olduğu odadan alınan belge.)

3.1.3- Gerçek kişiler ya da tüzel kişiliği temsilen katılanlar için Cumhuriyet Savcılığından ya da elektronik ortamda alınacak adli sicil belgesi,

3.1.4- Belediyemize herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu olmadığına dair yazı ya da bir borcun varlığı halinde Kanun kapsamında mevcut borcunu yapılandırmış ve düzenli ödendiğinin belgelendirilmesi.

3.1.5- İhale şartnamesinin satın alındığına dair makbuz.

3.1.6- Geçici ihale teminat bedelinin ödendiğine dair tahsilat makbuzu veya ihaleye iştirak edecek kişi adına düzenlenmiş bu tutarda bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz banka teminat mektubu.

3.1.7- Vekâleten katılım halinde, vekâlet aslı ya da yetkili memur tarafından onaylanmış örneği veya noterden tasdikli yetki belgesi ile imza sirküleri,

3.1.8- Tablonun 2. sırasındaki işyerinin ihalesine katılacak olan kişinin yada tüzel kişiliğin H1 Yetki Belgesine (Yurt İçi Eşya Komisyonculuğu) sahip olması ve fotokopisini Belediyemize ibraz etmesi. 

3.2- İsteklinin Tüzel Kişilik Olması Halinde 

3.2.1- Tüzel kişiliğin ticari tebligat adres beyanı,

3.2.2- İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odasından şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair 2022 yılı içinde alınmış bir belgenin ibrazı.

3.2.3- Şirketin imza sirkülerinin ve şirket adına ihaleye katılacak veya teklifde bulunacak kimselerin bu şirketin “şirket yetkilisi yada vekili” olduğunu gösterir noterden tasdikli bir belgeyi ibraz etmesi,

3.2.4- Şirketin ortakları, üyeleri veya kurucuları, tüzel kişiliğin yönetimindeki temsile yetkili görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

3.2.5- İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ihale ile ilgili noter tasdikli iş ortaklık sözleşme belgesi ve ortak girişimi oluşturangerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları sözleşmede belirtilir.

4- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 7. maddesinin ilgili fıkraları hükmü uyarınca hazırlanan ihale kira şartnamesi, talipliler tarafından 500,00.-TL makbuz karşılığında, mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebileceği gibi İdare’de ücretsiz okuyabileceklerdir.

         Taliplilere ilanen duyurulur

                                                                                                                  Zeki KAYDA

                                                                                                                Belediye Başkanıİhalelerİhale Adı İhale Tarihi İhale Durumu
MUHTELİF GAYRİMENKULLERİN KİRALANMASI İHALESİ 09.02.2023 13:30 Devam Ediyor
MUHTELİF GAYRİMENKULÜN KİRALANMASI İHALESİ 26.01.2023 13:30 Devam Ediyor
MUHTELİF GAYRİMENKULLERİN KİRALANMASI İHALESİ 12.01.2023 13:30 Devam Ediyor


12345678910