» Kurumsal  » İhaleler
İLÇEMİZDE SPORTİF (OKULLARIMIZIN VE SPOR KULÜPLERİMİZİN DEPLASMANDAKİ MAÇLARI) FAALİYETLERE VE SOSYAL ETKİNLİKLERDE ULAŞIMININ (GİDİŞ-GELİŞLERİNİN) SAĞLANMASI İÇİN OTOBÜS KİRALAMA İŞİ

İhale Tarihi: 10.05.2022 11:00
İhale Yeri: SALİHLİ BELEDİYESİ

SonuçlanmışİLÇEMİZDE SPORTİF (OKULLARIMIZIN VE SPOR KULÜPLERİMİZİN DEPLASMANDAKİ MAÇLARI) FAALİYETLERE VE SOSYAL ETKİNLİKLERDE ULAŞIMININ (GİDİŞ-GELİŞLERİNİN) SAĞLANMASI

SALİHLİ BELEDİYESİ SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlçemizde sportif (okullarımızın ve spor kulüplerimizin deplasmandaki maçları) faaliyetlere ve Sosyal Etkinliklerde Ulaşımının (gidiş-gelişlerinin) Sağlanması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2022/351690

1-İdarenin

a) Adresi: ATATÜRK MAH. KURUDERE CAD. 1 45300 SALİHLİ/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası: 2367132640 - 2367155081

c) Elektronik Posta Adresi: info@salihli.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı: En az 20 Kişilik Otobüs (17.000 Km),En az 30 Kişilik Otobüs (6.000 Km), En az 20 (19+1) Kişilik Otobüs ve En az 30 (29+1) Kişilik Otobüs Bekleme (40 Gün).

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer: İdarenin belirlediği yerlere

c) Süresi: İşe başlama tarihinden itibaren 7(Yedi) aydır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: ATATÜRK MAH. KURUDERE CAD. NO: 1 - SALİHLİ / MANİSA

b) Tarihi ve saati: 10.05.2022 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SALİHLİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,72

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 

 

 

 İhalelerİhale Adı İhale Tarihi İhale Durumu
MUHTELİF GAYRİMENKULLERİN KİRALANMASI VE SATIŞI İHALESİ 15.06.2023 13:30 Devam Ediyor


12345678910