» Kurumsal  » İhaleler
MUHTELİF GAYRİMENKULLERİN KİRALANMASI VE SATIŞI İHALESİ

İhale Tarihi: 02.06.2022 13:30
İhale Yeri: SALİHLİ BELEDİYESİ

SonuçlanmışSALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN  

1-Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda nitelikleri belirtilen İşyeri, Halı Saha ve Kafeterya, Park alanı, Büfe, Arazi, Arsa niteliğine sahip taşınmazların, 250 KWA kurulu elektrik gücünün 125 KWA lık kısmının ve atık motor şanzıman ve yağlama yağlarının, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c ve diğer ilgili maddelerine göre “Açık Teklif Artırma Usulü” ile kiralama ve satış ihalesi 02/06/2022 tarihi Perşembe günü saat 13:30’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Tablonun 3. Sırada bulunan taşınmazın, Belediye Meclisinin 01/03/2022 tarih ve 2022/25 sayılı kararı gereği 10 yıllığına, diğer taşınmazların ise 3 yıllığına kiralama ihalesi yapılacaktır. Tablonun 17. Sırasında bulunan taşınmazın ise Belediye Meclisinin 02/02/2021 tarih ve 2021/14 sayılı kararı gereği ve 18. Sırasında bulunan Atık Motor, Şanzıman ve Yağlama Yağları’ nın satış ihalesi yapılacak olup, Kiralama ve satış ihalesine katılacak taliplilerin “Açık Teklif Artırma Usulüne göre” şartname bedel makbuzu ile geçici ihale teminat makbuzu ve istenilen diğer belgeleri en geç 01/06/2022 tarihi Çarşamba günü, saat 16:30’a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur. Kiralama ve satış ihalesine katılacak talipliler, başvuru evraklarını iadeli taahhütlü posta ile de belediyemize gönderebilirler. Ancak, postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, ihale evraklarının teslim saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşmaması halinde bu gecikmeden Belediyemiz sorumlu değildir. 

2-İhaleye çıkarılan taşınmazların bulunduğu mahalle, ada/parsel, aylık/yıllık muhammen kira/satış bedeli ile geçici ihale teminatı gibi bilgiler aşağıdaki tabloda tespit edilmiştir. 

 

 

S.

N.

TAŞINMAZ ADRESİ/

MAHALLE

ADA/PARSEL/KOORDİNAT

 

 

VASFI

AYLIK MUHAMMEN İHALE KİRA BEDELİ+%18 KDV (TL)

%3 GEÇİCİ İHALE TEMİNATI(TL)

01

ESKİCAMİ

230 ADA 29 PARSEL

İŞYERİ

250,00 TL + % 18 KDV

270,00 TL

02

NAMIK KEMAL

598962.00-4261516.00

BÜFE

500,00 TL + % 18 KDV

540,00 TL

03

SART

1414 PARSEL

HALI SAHA VE KAFETERYA

1.750,00 TL + % 18 KDV

6.300,00 TL

04

SART

BİLA PARSEL

İŞYERİ

750,00 TL + % 18 KDV

810,00 TL

05

AKVİRAN

155 ADA 1 PARSEL

KAHVAHANE

700,00 TL + % 18 KDV

760,00 TL

06

ÇUKUROBA

3542 ADA 4 PARSEL

KAHVEHANE

350,00 TL + % 18 KDV

380,00 TL

07

ALLAHDİYEN

195 ADA 6 PARSEL

KAHVEHANE

420,00 TL + % 18 KDV

460,00 TL

08

ŞİRİNYER

122 ADA 5 PARSEL

KAHVEHANE

550,00 TL + % 18 KDV

600,00 TL

09

KABAZLI

BİLA PARSEL

KAHVEHANE

1.200,00 TL + % 18 KDV

1.300,00 TL

10

YAĞMURLAR

235 ADA 1 PARSEL

İŞYERİ

200,00 TL + % 18 KDV

220,00 TL

   

S.N.

TAŞINMAZ ADRESİ/MAHALLE

ADA/PARSEL/

KOORDİNAT

VASFI

M2

YILLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ (TL)

%3 GEÇİCİ İHALE TEMİNATI(TL)

11

TORUNLU                  

119 ADA 221 PARSEL

ARSA

3.393,36

400,00 TL

40,00 TL

12

TORUNLU

120 ADA 5 PARSEL

ARSA

6.796,06

800,00 TL

75,00 TL

13

TORUNLU

124 ADA 1 PARSEL

125 ADA 18 PARSEL

ARSA

5.975,31

600,00 TL

60,00 TL

14

TORUNLU

125 ADA 1 PARSEL

ARSA

843,00

100,00 TL

10,00 TL

15

ÇUKUROBA

603517.81-4260362.50

PARK ALANI

6.760,98

4.000,00 TL

360,00 TL

   

S.

N.

TAŞINMAZ

ADRESİ/MAHALLE

ADA/

PARSEL

KOORDİNAT

GÜÇ

YILLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ (TL)

%3 GEÇİCİ İHALE TEMİNATI(TL)

16

ÇÖKELEK

Y-594377.59X-4267232.53 Z-104.98

Y-594382.26X-4267232.53 Z-114.28

Y-594382.26X-4267229.77 Z-113.34

Y-594377.59X-4267229.77 Z-110.17

125 KWA

20.000,00 TL

1.800,00 TL

   

S.N.

ADRES

 

 

 

ADA/

PARSEL

 

 

 

ALANI

VASFI

1 M2 ARSANIN MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ

TOPLAM MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ

%3 GEÇİCİ İHALE TEMİNATI (TL)

17

KEMERDAMLARI

106 ADA 5 PARSEL

423,00

ARSA

400,00 TL

169.200,00 TL

5.080,00 TL

   

S.

N.

MALZEME CİNSİ

MİKTARI

SÜRESİ

YILLIK FİYATI

% 3 GEÇİCİ İHALE TEMİNATI (TL)

18

ATIK MOTOR, ŞANZIMAN VE YAĞLAMA YAĞLARI

2,5 TON

3 YIL

6.875,00 TL

620,00 TL

 

3.1-İsteklinin Gerçek Kişi Olması Halinde 

3.1.1-Nüfus cüzdan fotokopisi, (Özel kişi,veyaTüzel Kişi yetkilisinin),

3.1.2-Kanuni ikametgâh sahibi olmak,(Özel Kişiler için Nüfus Müdürlüğünden ya da elektronik ortamda alınmış ikametgâh İlmühaberi, Tüzel kişiler için tebligat adresini belirtir bağlı olduğu odadan alınan belge.)

3.1.3-Gerçek kişiler ya da tüzel kişiliği temsilen katılanlar için Cumhuriyet Savcılığından ya da elektronik ortamda alınacak adli sicil belgesi,

3.1.4-Belediyemize herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu olmadığına dair yazı ya da bir borcun varlığı halinde Kanun kapsamında mevcut borcunu yapılandırmış ve düzenli ödendiğinin belgelendirilmesi.

3.1.5-İhale şartnamesinin satın alındığına dair makbuz.

3.1.6-Geçici ihale teminat bedelinin ödendiğine dair tahsilat makbuzu veya ihaleye iştirak edecek kişi adına düzenlenmiş bu tutarda bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz banka teminat mektubu.

3.1.7-Vekâleten katılım halinde, vekâlet aslı ya da yetkili memur tarafından onaylanmış örneği veya noterden tasdikli yetki belgesi ile imza sirküleri,

3.1.8-17.Sırada bulunan taşınmazın ihalesine katılacak talipliler için, Noter onaylı İmza beyannamesi, 

3.1.9-18.Sırada bulunan Atık Motor, Şanzıman ve Yağlama Yağları ihalesine katılacak talipliler için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış Atık Yağ Toplama Yetki Belgesine sahip olunduğuna dair taahütname, 

3.2-İsteklinin Tüzel Kişilik Olması Halinde 

3.2.1-Tüzel kişiliğin ticari tebligat adres beyanı,

3.2.2-İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odasından şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair 2022 yılı içinde alınmış bir belgenin ibrazı.

3.2.3-Şirketin imza sirkülerinin ve şirket adına ihaleye katılacak veya teklifde bulunacak kimselerin bu şirketin “şirket yetkilisi ya da vekili” olduğunu gösterir noterden tasdikli bir belgeyi ibraz etmesi,

3.2.4-Şirketin ortakları, üyeleri veya kurucuları, tüzel kişiliğin yönetimindeki temsile yetkili görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

3.2.5-İsteklinin iş ortaklığı olması halinde,ihale ile ilgili noter tasdikli iş ortaklık sözleşme belgesi ve ortak girişimi oluşturangerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları sözleşmede belirtilir. 

4-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 7. maddesinin ilgili fıkraları hükmü uyarınca hazırlanan ihale kira şartnamesi, talipliler tarafından 500,00.-TL. makbuz karşılığında, mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebileceği gibi İdare’de ücretsiz okuyabileceklerdir.

 

       Taliplilere ilanen duyurulur. 

                                                                                                     Zeki KAYDA 

                                                                                                  Belediye Başkanıİhalelerİhale Adı İhale Tarihi İhale Durumu
MUHTELİF GAYRİMENKULLERİN KİRALANMASI VE SATIŞI İHALESİ 15.06.2023 13:30 Devam Ediyor


12345678910