» Kurumsal  » İhaleler
MUHTELİF GAYRİMENKULLERİN KİRALANMASI İHALESİ

İhale Tarihi: 07.07.2022 13:30
İhale Yeri: SALİHLİ BELEDİYESİ

SonuçlanmışSALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN 

1-Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda nitelikleri belirtilen Şehir Hamamı, İşyeri, Araç Kantarı, Arsa ve Arazi niteliğine sahip taşınmazların, 250 KWA kurulu elektrik gücünün 125 KWA’ lık kısmı ile 20 KWA’ lık elekrik kullanımının, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 35/c ve diğer ilgili maddelerine göre “Açık Teklif Artırma Usulü” ile kiralama ihalesi 07/07/2022 tarihi Perşembe günü saat 13:30’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Tablo’ da 1.ve 2. sıralarında bulunan taşınmazlar, Belediye Meclisinin 01/03/2022 tarih ve 2022/25, 04/09/2018 tarih ve 2018/89 sayılı kararlar gereği 10 yıllığına, diğer taşınmazların ise 3 yıllığına kiralama ihalesi yapılacaktır. Kiralama ihalesine katılacak taliplilerin “Açık Teklif Artırma Usulüne göre” şartname bedel makbuzu ile geçici ihale teminat makbuzu ve istenilen diğer belgeleri en geç 06/07/2022 tarihi Çarşamba günü, saat 16:30’a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur. Kiralama ihalesine katılacak talipliler, başvuru evraklarını iadeli taahhütlü posta ile de belediyemize gönderebilirler. Ancak, postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, ihale evraklarının teslim saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşmaması halinde bu gecikmeden Belediyemiz sorumlu değildir.

2-İhaleye çıkarılan taşınmazların bulunduğu mahalle, ada/parsel, aylık/yıllık muhammen kira bedeli ile geçici ihale teminatı gibi bilgiler aşağıdaki tabloda tespit edilmiştir.

 

S.

N.

TAŞINMAZADRESİ/MAHALLE

ADA/PARSEL/

KOORDİNAT

VASFI

AYLIK MUHAMMEN İHALE KİRA BEDELİ

+%18 KDV (TL)

%3 GEÇİCİ İHALE TEMİNATI(TL)

01

ESKİCAMİ

225 ADA 21-22 PARSELLER

ŞEHİR HAMAMI VE SPA MERKEZİ

5.000,00 TL + % 18 KDV

18.000,00 TL

02

ATATÜRKMAH. 595.SOKAK NO:38

30199.96-30718.69

İŞYERİ

700,00 TL + % 18 KDV

2.520,00 TL

03

KIRVELİ

4181 ADA 1 PARSEL

TAKSİ DURAĞI

650,00 TL + % 18 KDV

710,00 TL

04

ALLAHDİYEN

195 ADA 6 PARSEL

KAHVEHANE

700,00 TL + % 18 KDV

760,00 TL

05

ELDELEK

114 ADA 1 PARSEL

İŞYERİ

600,00 TL + % 18 KDV

650,00 TL

 

S.N.

TAŞINMAZ ADRESİ/MAHALLE

ADA/PARSEL/

KOORDİNAT

VASFI

 

YILLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ (TL)+ % 18 KDV

%3 GEÇİCİ İHALE TEMİNATI(TL)

06

KARAYAHŞİ

1161 PARSEL

ARAÇ KANTARI

2.500,00 TL + % 18 KDV

230,00 TL

 

S.N.

TAŞINMAZ ADRESİ/MAHALLE

ADA/PARSEL/

KOORDİNAT

VASFI

M2

YILLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ (TL)

%3 GEÇİCİ İHALE TEMİNATI(TL)

07

KEMERDAMLARI

109 ADA 6 PARSEL

ARSA

462,00

1.000,00 TL

90,00 TL

08

SART

3984 ADA 6 PARSEL

ARSA

659,16

1.000,00 TL

90,00 TL

09

SART

591335.490-4263498.320

PARK ALANI

3.201,00

3.000,00 TL

270,00 TL

10

TORUNLU

119 ADA 221 PARSEL

ARSA

3.393,36

400,00 TL

40,00 TL

11

TORUNLU

120 ADA 5 PARSEL

ARSA

6.796,06

800,00 TL

75,00 TL

12

TORUNLU

124 ADA 1 PARSEL

125 ADA 18 PARSEL

ARSA

5.975,31

600,00 TL

60,00 TL

13

TORUNLU

125 ADA 1 PARSEL

ARSA

843,00

100,00 TL

10,00 TL

14

GÖKEYÜP

107 ADA 5,6,7,8,9,10 PARSELLER

ARAZİ

2.019,00

1.000,00 TL

90,00 TL

15

KABAZLI

607976.84-4261822.51

ARAZİ

18.000,00

6.000,00 TL

540,00 TL

 

S.

N.

TAŞINMAZ

ADRESİ/MAHALLE

ADA/PARSEL

KOORDİNAT

GÜÇ

YILLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ (TL)

%3 GEÇİCİ İHALE TEMİNATI(TL)

16

ÇÖKELEK

Y-594377.59X-4267232.53 Z-104.98

Y-594382.26X-4267232.53 Z-114.28

Y-594382.26X-4267229.77 Z-113.34

Y-594377.59X-4267229.77 Z-110.17

125 KWA

20.000,00 TL

1.800,00 TL

17

YILMAZ

38.5198232-28.0986143

20 KWA

4.000,00 TL

360,00 TL

 

3.1-İsteklinin Gerçek Kişi Olması Halinde

3.1.1-Nüfus cüzdan fotokopisi, (Özel kişi,veyaTüzel Kişi yetkilisinin),

3.1.2-Kanuni ikametgâh sahibi olmak,(Özel Kişiler için Nüfus Müdürlüğünden ya da elektronik ortamda alınmış ikametgâh İlmühaberi, Tüzel kişiler için tebligat adresini belirtir bağlı olduğu odadan alınan belge.)

3.1.3-Gerçek kişiler ya da tüzel kişiliği temsilen katılanlar için Cumhuriyet Savcılığından ya da elektronik ortamda alınacak adli sicil belgesi,

3.1.4-Belediyemize herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu olmadığına dair yazı ya da bir borcun varlığı halinde Kanun kapsamında mevcut borcunu yapılandırmış ve düzenli ödendiğinin belgelendirilmesi.

3.1.5-İhale şartnamesinin satın alındığına dair makbuz.

3.1.6-Geçici ihale teminat bedelinin ödendiğine dair tahsilat makbuzu veya ihaleye iştirak edecek kişi adına düzenlenmiş bu tutarda bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz banka teminat mektubu.

3.1.7-Vekâleten katılım halinde, vekâlet aslı ya da yetkili memur tarafından onaylanmış örneği veya noterden tasdikli yetki belgesi ile imza sirküleri, 

3.2-İsteklinin Tüzel Kişilik Olması Halinde 

3.2.1-Tüzel kişiliğin ticari tebligat adres beyanı,

3.2.2-İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odasından şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair 2022 yılı içinde alınmış bir belgenin ibrazı.

3.2.3-Şirketin imza sirkülerinin ve şirket adına ihaleye katılacak veya teklifde bulunacak kimselerin bu şirketin “şirket yetkilisi ya da vekili” olduğunu gösterir noterden tasdikli bir belgeyi ibraz etmesi,

3.2.4-Şirketin ortakları, üyeleri veya kurucuları, tüzel kişiliğin yönetimindeki temsile yetkili görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

3.2.5-İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ihale ile ilgili noter tasdikli iş ortaklık sözleşme belgesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları sözleşmede belirtilir.

4-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 7. maddesinin ilgili fıkraları hükmü uyarınca hazırlanan ihale kira şartnamesini talipliler, 1. ve 4.sıradakiler için 2.500,00 TL, diğer taşınmazların şartnamesini 500,00.-TL makbuz karşılığında, mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebileceği gibi İdare’de ücretsiz okuyabileceklerdir.                                                                                    

Taliplilere ilanen duyrulur. 

                                                                                                                                      Zeki KAYDA

                                                                                                                  Belediye Başkanıİhalelerİhale Adı İhale Tarihi İhale Durumu
MUHTELİF GAYRİMENKULLERİN KİRALANMASI VE SATIŞI İHALESİ 15.06.2023 13:30 Devam Ediyor


12345678910