» Kurumsal  » İhaleler
MUHTELİF GAYRİMENKULLERİN KİRALANMASI İHALESİ

İhale Tarihi: 20.10.2022 13:30
İhale Yeri: SALİHLİ BELEDİYESİ

Sonuçlanmış 

                                                                              SALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 

1-Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda nitelikleri belirtilen İşyeri, Fırın, Büfe, Kafeterya, Lojman, WC ve Park alanı niteliğine sahip taşınmazların, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c ve diğer ilgili maddelerine göre “Açık Teklif Artırma Usulü” ile kiralama ihalesi 20/10/2022 tarihi Perşembe günü saat 13:30’da Belediye Encümeni huzurunda 3 yıllığına kiralama ihalesi yapılacaktır. Kiralama ihalesine katılacak taliplilerin “Açık Teklif Artırma Usulüne göre” şartname bedel makbuzu ile geçici ihale teminat makbuzu ve istenilen diğer belgeleri en geç 19/10/2022 tarihi Çarşamba günü, saat 16:30’a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur. Kiralama ihalesine katılacak talipliler, başvuru evraklarını iadeli taahhütlü posta ile de belediyemize gönderebilirler. Ancak, postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, ihale evraklarının teslim saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşmaması halinde bu gecikmeden Belediyemiz sorumlu değildir.

2-İhaleye çıkarılan taşınmazların bulunduğu mahalle, ada/parsel,aylık/yıllık muhammenkirabedeli ile geçici ihale teminatıgibi bilgiler aşağıdaki tabloda tespit edilmiştir.

 

S.

N.

TAŞINMAZADRESİ/

MAHALLE

ADA/PARSEL/

KOORDİNAT

VASFI

AYLIK MUHAMMEN İHALE KİRA BEDELİ

+%18 KDV (TL)

%3 GEÇİCİ İHALE TEMİNATI(TL)

01

ALLAHDİYEN MAH. KURŞUNLU KAPLICALARI MEVKİİ

139 ADA 1 PARSEL

FIRIN

3.500,00 TL + %18 KDV

3.780,00 TL

02

ZAFER MAH. NO:77

422 ADA 3 PARSEL

İŞYERİ

1.500,00 TL + %18 KDV

1.620,00 TL

03

ADALA MAH.

BİLA PARSEL

BÜFE

500,00 TL + %18 KDV

540,00 TL

04

TAYTAN MAH.

BİLA PARSEL

KAFETERYA

2.000,00 TL + %18 KDV

2.160,00 TL

05

SART MAH. NO:2

106 ADA 1 PARSEL

İŞYERİ

750,00 TL +%18 KDV

810,00 TL

06

SART MAH.

4021 ADA 8 PARSEL

LOJMAN

500,00 TL

540,00 TL

07

KARAYAHŞİ MAH.

BİLA PARSEL

İŞYERİ

200,00 TL + %18 KDV

220,00 TL

 

S.N.

TAŞINMAZ ADRESİ/MAHALLE

ADA/PARSEL/

KOORDİNAT

VASFI

 

YILLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ (TL)+ % 18 KDV

%3 GEÇİCİ İHALE TEMİNATI(TL)

08

ALLAHDİYEN MAH. KURŞUNLU KAPLICALARI MEVKİİ

137 ADA 4 PARSEL

WC

5.000,00 TL + KDV

450,00 TL

 

S.N.

TAŞINMAZ ADRESİ/MAHALLE

ADA/PARSEL/

KOORDİNAT

VASFI

M2

YILLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ (TL)

%3 GEÇİCİ İHALE TEMİNATI(TL)

09

ÇUKUROBA MAH.

603634.060-4260511.030

PARK ALANI

1.325,00

1.500,00 TL

135,00 TL

10

HACIBEKTAŞLI MAH.

601980.720-4260845.470

PARK ALANI

1.000,00

1.250,00 TL

120,00 TL

11

HACIBEKTAŞLI MAH.

601985.150-4260819.330

PARK ALANI

1.500,00

2.000,00 TL

180,00 TL

 

3.1-İsteklinin Gerçek Kişi Olması Halinde

 

3.1.1-Nüfus cüzdan fotokopisi, (Özel kişiveyaTüzel Kişi yetkilisinin)

3.1.2-Kanuni ikametgâh sahibi olmak,(Özel Kişiler için Nüfus Müdürlüğünden ya da elektronik ortamda alınmış ikametgâh İlmühaberi, Tüzel kişiler için tebligat adresini belirtir bağlı olduğu odadan alınan belge.)

3.1.3-Gerçek kişiler ya da tüzel kişiliği temsilen katılanlar için Cumhuriyet Savcılığından ya da elektronik ortamda alınacak adli sicil belgesi,

3.1.4-Belediyemize herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu olmadığına dair yazı ya da bir borcun varlığı halinde Kanun kapsamında mevcut borcunu yapılandırmış ve düzenli ödendiğinin belgelendirilmesi.

3.1.5-İhaleşartnamesinin satın alındığına dair makbuz.

3.1.6-Geçici ihale teminat bedelinin ödendiğine dair tahsilat makbuzu veya ihaleye iştirak edecek kişi adına düzenlenmiş bu tutarda bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz banka teminat mektubu.

3.1.7-Vekâleten katılım halinde, vekâlet aslı ya da yetkili memur tarafından onaylanmış örneği veya noterden tasdikli yetki belgesi ile imza sirküleri,

 

3.2-İsteklinin Tüzel Kişilik Olması Halinde

 

3.2.1-Tüzel kişiliğin ticari tebligat adres beyanı,

3.2.2-İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odasından şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair 2022 yılı içinde alınmış bir belgenin ibrazı.

3.2.3-Şirketin imza sirkülerinin ve şirket adına ihaleye katılacak veya teklifde bulunacak kimselerin bu şirketin “şirket yetkilisi ya da vekili” olduğunu gösterir noterden tasdikli bir belgeyi ibraz etmesi,

3.2.4-Şirketin ortakları, üyeleri veya kurucuları, tüzel kişiliğin yönetimindeki temsile yetkili görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

3.2.5-İsteklinin iş ortaklığı olması halinde,ihale ile ilgili noter tasdikli iş ortaklık sözleşme belgesi ve ortak girişimi oluşturangerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları sözleşmede belirtilir.

4-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 7. maddesinin ilgili fıkraları hükmü uyarınca hazırlanan ihale kira şartnamesini, ihalelere katılacak olan talipliler, her bir yer için ayrı ayrı 1.000,00 TL. makbuz karşılığında, mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebileceği gibi İdare’de ücretsiz okuyabileceklerdir.                                                                                    

Taliplilere ilanen duyrulur.                                                                                                                                                                                                                                                                                          Zeki KAYDA

                                                                                                                                                       Belediye Başkanı

 İhalelerİhale Adı İhale Tarihi İhale Durumu
MUHTELİF GAYRİMENKULLERİN KİRALANMASI VE SATIŞI İHALESİ 15.06.2023 13:30 Devam Ediyor


12345678910