» Kurumsal  » İhaleler
MUHTELİF GAYRİMENKULLERİN KİRALANMASI İHALESİ

İhale Tarihi: 12.01.2023 13:30
İhale Yeri: SALİHLİ BELEDİYESİ

SonuçlanmışSALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN 

1-Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda nitelikleri belirtilen Şehir Hamamı, İşyeri,Lokanta, Kahvehane, Büfe, Park alanı, Tescil Harici Alan ve Arsa niteliğine sahip taşınmazların, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c ve diğer ilgili maddelerine göre “AçıkTeklif Artırma Usulü” ile kiralamaihalesi 12/01/2023 tarihi Perşembe günü saat 13:30’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Tablo’ da 1. ve 3. sırada bulunan taşınmazlar sırasıyla, 01.03.2022 tarih ve 2022/25 ile03/01/2017 tarih ve 2017/2 sayılı Belediye Meclis Kararları gereği 10 yıllığına, diğer taşınmazların ise 3 yıllığına kiralama ihalesiyapılacaktır. Kiralama ihalesine katılacak taliplilerin“Açık Teklif Artırma Usulüne göre”şartname bedel makbuzu ile geçici ihale teminat makbuzu ve istenilen diğer belgeleri en geç 11/01/2023 tarihi Çarşamba günü,saat 16:30’a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur.Kiralama ihalesine katılacak talipliler,başvuru evraklarınıiadeli taahhütlü posta ile de belediyemize gönderebilirler.Ancak,postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı,ihale evraklarının teslim saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşmaması halinde bu gecikmeden Belediyemiz sorumlu değildir.

2-İhaleye çıkarılan taşınmazların bulunduğu mahalle,ada/parsel,aylık/yıllık muhammenkirabedeli ile geçici ihale teminatıgibi bilgiler aşağıdaki tabloda tespit edilmiştir.

 

S.

N.

TAŞINMAZADRESİ/

MAHALLE

ADA/PARSEL/

KOORDİNAT

VASFI

AYLIK MUHAMMEN İHALE KİRA BEDELİ

+%18 KDV (TL)

%3 GEÇİCİ İHALE TEMİNATI(TL)

01

ESKİCAMİ

225 ADA 21-22

PARSELLER

ŞEHİR HAMAMI VE SPA MERKEZİ

4.500,00.-TL + % 18 KDV

16.200,00.-TL

02

ZAFER MAH. BEDESTEN ÇARŞISI NO:59

422 ADA 3 PARSEL

İŞYERİ

1.300,00.-TL + % 18 KDV

1.410,00.-TL

03

ATATÜRK

1776 PARSEL

LOKANTA

700,00.-TL + % 18 KDV

2.520,00.-TL

04

TAYTAN

247 ADA 1 PARSEL

KAHVEHANE

750,00.-TL + % 18 KDV

810,00.-TL

05

TAYTAN

247 ADA 1 PARSEL

İŞYERİ

300,00.-TL + % 18 KDV

330,00.-TL

06

ADALA

BİLA PARSEL

BÜFE

500,00.-TL + % 18 KDV

540,00.-TL

 

S.N.

TAŞINMAZ ADRESİ/MAHALLE

ADA/PARSEL/

KOORDİNAT

VASFI

M2

YILLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ (TL)

%3 GEÇİCİ İHALE TEMİNATI(TL)

07

HACIBEKTAŞLI

601980.720-4260845.470

PARK ALANI

2.500,00

3.250,00.-TL

300,00.-TL

08

ÇUKUROBA

603454.780-4260462.350

TESCİL HARİCİ ALAN

2.076,00

2.600,00.-TL

240,00.-TL

09

BAĞCILAR

113 ADA 1-2-3-4 PARSELLER

ARSA

2.350,00

2.360,00.-TL

220,00.-TL

 

3.1-İsteklinin Gerçek Kişi Olması Halinde; 

3.1.1-Kanuni İkametgah sahibi olmak.(Nüfus Müdürlüğünden ya da elektronik ortamdan alınmış ikametgah İl mühaberi)

3.1.2-Tebligat için adres beyanı.

3.1.3-T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi.

3.1.4-Vekaletle katılım halinde noter tasdikli vekaletname ile vekaleten katılan kişinin noter onaylı imza beyannamesi.

3.1.5-Geçici İhale teminat bedelinin ödendiğine dair tahsilat makbuzu veya ihaleye iştirak edecek kişi adına düzenlenmiş bu tutarda Bankalar ve Özel finans kurumlarının verecekleri süresiz banka teminat mektubu.

3.1.6-Şartname bedelinin ödendiğini gösterir alındı makbuzu.

3.1.7-İstekli adına ve vekaleten katılım olması halinde ayrıca vekalet eden kişi adına, Cumhuriyet Savcılığından veya elektronik ortamda alınan Adli Sicil Belgesi.

3.1.8-Belediyemize herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair Belediyemiz Gelir Müdürlüğünden alınan belge. 

3.2-İsteklinin Tüzel Kişilik Olması Halinde; 

3.2.1-Tüzel kişiliğin bağlı olduğu odadan tebligat için adres beyanı.

3.2.2-Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

3.2.3-İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

3.2.4-Vekaleten katılma halinde noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.

3.2.5-Geçici ihale teminat bedelinin ödendiğine dair tahsilat makbuzu veya ihaleye iştirak edecek tüzel kişi adına düzenlenmiş bu tutarda bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz ve kesin banka teminat mektubu.

3.2.6-Şartname bedelinin ödendiğini gösterir alındı makbuzu.

3.2.7-Belediyemize herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair Belediyemiz Gelir Müdürlüğünden alınan belge.

3.2.8- Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca; istekli tüzel kişilik; anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, limited şirket ise şirket müdürlerinin ve ortaklarının tamamının, kollektif şirket ise; ortaklarının tamamının, komandit şirket ise komandite ortaklarının hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim kurulu üyeleri ile ihaleye vekaleten katılım halinde vekalat eden kişiye ait Cumhuriyet Savcılığından veya elektronik ortamda alınmış Adli Sicil Belgesi. 

3.3-Ortak girişim olması halinde; 

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (3.1) veya (3.2) maddelerindeki belgeler ve noter onaylı iş ortaklığı beyannamesi istenir. 

4.1- Şartname bedeli; 

4.1.1-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 7.maddesinin ilgili fıkraları hükmü uyarınca hazırlanan kira ihale şartnamesini, ihaleye katılacak olan talipliler, 1.000,00 (Bin Türk Lirası) TL makbuz karşılığında, mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edebileceği gibi İdare’de ücretsiz okuyabileceklerdir.       

Taliplilere ilanen duyrulur. 

                                                                                                                                             Zeki KAYDA 

                                                                                                                  Belediye Başkanı

 İhalelerİhale Adı İhale Tarihi İhale Durumu
BELEDİYEMİZ HİZMET BİRİMLERİNDE KULLANILMAKTA OLAN ARAÇLAR VE İŞ MAKİNELERİNE 2023 YILINDA İHTİYAÇ DUYULAN LASTİKLERİN ALIMI 29.03.2023 10:30 Devam Ediyor
BELEDİYEMİZ HİZMET BİNASI, MAHALLELERDE BULUNAN HİZMET BİNALARI, OKULLAR, CAMİİLER, MUHTARLIKLAR, SAĞLIK OCAKLARI, RESMİ KURUMLAR İLE İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARIMIZIN EV TEMİZLİĞİNDE KULLANILMAK ÜZERE TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI 27.03.2023 10:30 Devam Ediyor
MUHTELİF GAYRİMENKULLERİN KİRALANMASI VE SATIŞI İHALESİ 30.03.2023 13:30 Devam Ediyor
KURTULUŞ SEMT PAZARYERİ İHALESİ 28.02.2023 10:00 Devam Ediyor
GÜMÜŞÇAYI SEMT PAZARYERİ İHALESİ 02.03.2023 10:00 Devam Ediyor


12345678910