» Kurumsal  » İhaleler
MUHTELİF GAYRİMENKULÜN KİRALANMASI İHALESİ

İhale Tarihi: 26.01.2023 13:30
İhale Yeri: SALİHLİ BELEDİYESİ

SonuçlanmışSALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN 

1-Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda nitelikleri belirtilen Akaryakıt İstasyonu, Market, Restoran ve Kafeterya niteliklerini içerisinde barındıran taşınmazın, Belediye Meclisinin 01/03/2022 tarih ve 2022/25 sayılı kararı ile ve Başkanlık Makamının 28/12/2022 tarihli İhale Onayına istinaden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a ve diğer ilgili maddelerine göre “Kapalı Teklif Artırma Usulü” ile kiralama ihalesi 26/01/2023 tarihi Perşembe günü saat 13:30’da Belediye Encümeni huzurunda 10 yıllığına (120 Ay) kiralama ihalesi yapılacaktır. Kiralama ihalesine katılacak taliplilerin “Kapalı Teklif Artırma Usulüne göre” şartname bedel makbuzu ile geçici ihale teminat makbuzu ve istenilen diğer belgeleri en geç 25/01/2023 tarihi Çarşamba günü, saat 16:30’a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur. Kiralama ihalesine katılacak talipliler, başvuru evraklarını iadeli taahhütlü posta ile de Belediyemize gönderebilirler. Ancak, postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, ihale evraklarının teslim saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşmaması halinde bu gecikmeden Belediyemiz sorumlu değildir.

2-İhaleye çıkarılan taşınmazın bulunduğu mahalle, ada/parsel, aylık muhammen kira bedeli ile geçici ihale teminatı gibi bilgiler aşağıdaki tabloda tespit edilmiştir. 

S.

N.

TAŞINMAZ ADRESİ/

MAHALLE

ADA/PARSEL/

KOORDİNAT

VASFI

AYLIK MUHAMMEN İHALE KİRA BEDELİ

+ %18 KDV (TL)

%3 GEÇİCİ İHALE TEMİNATI (TL)

01

ZAFER MAHALLESİ

3240 ADA 1 PARSEL

AKARYAKIT İSTASYONU-MARKET-RESTORAN-KAFETERYA

475.000,00 TL+%18 KDV

1.710.000,00 TL.

 

3.1-İsteklinin Gerçek Kişi Olması Halinde; 

3.1.1-Kanuni İkametgah sahibi olmak.(Nüfus Müdürlüğünden ya da elektronik ortamdan alınmış ikametgah İl mühaberi)

3.1.2-Tebligat için adres beyanı.

3.1.3-T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi.

3.1.4-Noter tasdikli imza beyannamesi.

3.1.5-Vekaletle katılım halinde noter tasdikli vekaletname ile vekaleten katılan kişinin noter onaylı imza beyannamesi.

3.1.6-Geçici İhale teminat bedelinin ödendiğine dair tahsilat makbuzu veya ihaleye iştirak edecek kişi adına düzenlenmiş bu tutarda Bankalar ve Özel finans kurumlarının verecekleri süresiz banka teminat mektubu.

3.1.7-Şartname bedelinin ödendiğini gösterir alındı makbuzu.

3.1.8-İstekli adına ve vekaleten katılım olması halinde ayrıca vekalet eden kişi adına, Cumhuriyet Savcılığından veya elektronik ortamda alınan Adli Sicil Belgesi.

3.1.9-Belediyemize herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair Belediyemiz Gelir Müdürlüğünden alınan belge. 

3.2-İsteklinin Tüzel Kişilik Olması Halinde; 

3.2.1-Tüzel kişiliğin bağlı olduğu odadan tebligat için adres beyanı.

3.2.2-Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

3.2.3-İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

3.2.4-Vekaleten katılma halinde noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.

3.2.5-Geçici ihale teminat bedelinin ödendiğine dair tahsilat makbuzu veya ihaleye iştirak edecek tüzel kişi adına düzenlenmiş bu tutarda bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz ve kesin banka teminat mektubu.

3.2.6-Şartname bedelinin ödendiğini gösterir alındı makbuzu.

3.2.7-Belediyemize herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair Belediyemiz Gelir Müdürlüğünden alınan belge.

3.2.8- Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca; istekli tüzel kişilik; anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, limited şirket ise şirket müdürlerinin ve ortaklarının tamamının, kollektif şirket ise; ortaklarının tamamının, komandit şirket ise komandite ortaklarının hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim kurulu üyeleri ile ihaleye vekaleten katılım halinde vekalat eden kişiye ait Cumhuriyet Savcılığından veya elektronik ortamda alınmış Adli Sicil Belgesi. 

3.3-Ortak girişim olması halinde;

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (3.1) veya (3.2) maddelerindeki belgeler ve noter onaylı iş ortaklığı beyannamesi istenir. 

4.1- Şartname bedeli;

4.1.1-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 7.maddesinin ilgili fıkraları hükmü uyarınca hazırlanan kira ihale şartnamesini, ihaleye katılacak olan talipliler, 10.000,00 TL. (On Bin Türk Lirası) makbuz karşılığında, mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edebileceği gibi İdare’de ücretsiz okuyabileceklerdir.       

Taliplilere ilanen duyrulur.

                                                                                                                       Zeki KAYDA

                                                                                                                   Belediye Başkanıİhalelerİhale Adı İhale Tarihi İhale Durumu
BELEDİYEMİZ HİZMET BİRİMLERİNDE KULLANILMAKTA OLAN ARAÇLAR VE İŞ MAKİNELERİNE 2023 YILINDA İHTİYAÇ DUYULAN LASTİKLERİN ALIMI 29.03.2023 10:30 Devam Ediyor
BELEDİYEMİZ HİZMET BİNASI, MAHALLELERDE BULUNAN HİZMET BİNALARI, OKULLAR, CAMİİLER, MUHTARLIKLAR, SAĞLIK OCAKLARI, RESMİ KURUMLAR İLE İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARIMIZIN EV TEMİZLİĞİNDE KULLANILMAK ÜZERE TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI 27.03.2023 10:30 Devam Ediyor
MUHTELİF GAYRİMENKULLERİN KİRALANMASI VE SATIŞI İHALESİ 30.03.2023 13:30 Devam Ediyor
KURTULUŞ SEMT PAZARYERİ İHALESİ 28.02.2023 10:00 Devam Ediyor
GÜMÜŞÇAYI SEMT PAZARYERİ İHALESİ 02.03.2023 10:00 Devam Ediyor


12345678910