» Kurumsal  » İhaleler
MUHTELİF GAYRİMENKULLERİN KİRALANMASI İHALESİ

İhale Tarihi: 09.02.2023 13:30
İhale Yeri: SALİHLİ BELEDİYESİ

SonuçlanmışSALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

1-Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda nitelikleri belirtilen; Fast Food, Büfe, Giyim-Tuhafiye, Aktar, Çay Ocağı, Unlu Mamülleri Satışı, Manav, Kuruyemişçi ve Şarküteri niteliğine sahip taşınmazların, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c ve diğer ilgili maddelerine göre “AçıkTeklif Artırma Usulü” ile kiralama ihalesi 09/02/2023 tarihi Perşembe günü saat 13:30’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Tablodaki taşınmazların, 04.10.2022 tarih ve 2022/94 sayılı Belediye Meclis Kararı gereği 10 yıllığına kiralama ihalesi yapılacaktır. Kiralama ihalesine katılacak taliplilerin “Açık Teklif Artırma Usulüne göre” şartname bedel makbuzu ile geçici ihale teminat makbuzu ve istenilen diğer belgeleri en geç 08/02/2023 tarihi Çarşamba günü, saat 16:30’a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur. Kiralama ihalesine katılacak talipliler, başvuru evraklarını iadeli taahhütlü posta ile de belediyemize gönderebilirler. Ancak, postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, ihale evraklarının teslim saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşmaması halinde bu gecikmeden Belediyemiz sorumlu değildir.

2-İhaleye çıkarılan taşınmazların bulunduğu mahalle, ada/parsel, aylık muhammen kira bedeli ile geçici ihale teminatı gibi bilgiler aşağıdaki tabloda tespit edilmiştir. 

 

S.

N.

TAŞINMAZ

ADRESİ/

MAHALLE

ADA/PARSEL/

KOORDİNAT

VASFI

AYLIK MUHAMMEN

İHALE KİRA BEDELİ

+%18 KDV (TL)

%3 GEÇİCİ İHALE TEMİNATI(TL)

01

ZAFER MAH.

422 ADA 3 PARSEL

(1 NOLU İŞYERİ)FAST-FOOD

5.000,00.-TL + %18 KDV

18.000,00.-TL

02

ZAFER MAH.

422 ADA 3 PARSEL

(2 NOLU İŞYERİ)FAST-FOOD

5.000,00.-TL + %18 KDV

18.000,00.-TL

03

ZAFER MAH.

422 ADA 3 PARSEL

(3 NOLU İŞYERİ)BÜFE

5.000,00.-TL + %18 KDV

18.000,00.-TL

04

KURTULUŞ MAH.

4285 ADA 1 PARSEL

(3 NOLU İŞYERİ)GİYİM-TUHAFİYE

5.000,00.-TL + %18 KDV

18.000,00.-TL

05

KURTULUŞ MAH.

4285 ADA 1 PARSEL

(4 NOLU İŞYERİ)GİYİM-TUHAFİYE

5.000,00.-TL + %18 KDV

18.000,00.-TL

06

KURTULUŞ MAH.

4285 ADA 1 PARSEL

(6 NOLU İŞYERİ)AKTAR

5.000,00.-TL + %18 KDV

18.000,00.-TL

07

KURTULUŞ MAH.

4285 ADA 1 PARSEL

(7 NOLU İŞYERİ)ÇAY OCAĞI

5.000,00.-TL + %18 KDV

18.000,00.-TL

08

KURTULUŞ MAH.

4285 ADA 1 PARSEL

(8 NOLU İŞYERİ)UNLU MAMÜLLER SATIŞI

5.000,00.-TL + %18 KDV

18.000,00.-TL

09

KURTULUŞ MAH.

4285 ADA 1 PARSEL

(10 NOLU İŞYERİ)MANAV

5.000,00.-TL + %18 KDV

18.000,00.-TL

10

KURTULUŞ MAH.

4285 ADA 1 PARSEL

(11 NOLU İŞYERİ)KURUYEMİŞÇİ

5.000,00.-TL + %18 KDV

18.000,00.-TL

11

KURTULUŞ MAH.

4285 ADA 1 PARSEL

(12 NOLU İŞYERİ)ŞARKÜTERİ

5.000,00.-TL + %18 KDV

18.000,00.-TL

 

3.1-İsteklinin Gerçek Kişi Olması Halinde;

3.1.1-Kanuni İkametgah sahibi olmak.(Nüfus Müdürlüğünden ya da elektronik ortamdan alınmış ikametgah İl mühaberi)

3.1.2-Tebligat için adres beyanı.

3.1.3-T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi.

3.1.4-Vekaletle katılım halinde noter tasdikli vekaletname ile vekaleten katılan kişinin noter onaylı imza beyannamesi.

3.1.5-Geçici İhale teminat bedelinin ödendiğine dair tahsilat makbuzu veya ihaleye iştirak edecek kişi adına düzenlenmiş bu tutarda Bankalar ve Özel finans kurumlarının verecekleri süresiz banka teminat mektubu.

3.1.6-Şartname bedelinin ödendiğini gösterir alındı makbuzu.

3.1.7-İstekli adına ve vekaleten katılım olması halinde ayrıca vekalet eden kişi adına, Cumhuriyet Savcılığından veya elektronik ortamda alınan Adli Sicil Belgesi.

3.1.8-Belediyemize herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair Belediyemiz Gelir Müdürlüğünden alınan belge.

3.2-İsteklinin Tüzel Kişilik Olması Halinde;

3.2.1-Tüzel kişiliğin bağlı olduğu odadan tebligat için adres beyanı.

3.2.2-Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

3.2.3-İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

3.2.4-Vekaleten katılma halinde noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.

3.2.5-Geçici ihale teminat bedelinin ödendiğine dair tahsilat makbuzu veya ihaleye iştirak edecek tüzel kişi adına düzenlenmiş bu tutarda bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz ve kesin banka teminat mektubu.

3.2.6-Şartname bedelinin ödendiğini gösterir alındı makbuzu.

3.2.7-Belediyemize herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair Belediyemiz Gelir Müdürlüğünden alınan belge.

3.2.8- Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca; istekli tüzel kişilik; anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, limited şirket ise şirket müdürlerinin ve ortaklarının tamamının, kollektif şirket ise; ortaklarının tamamının, komandit şirket ise komandite ortaklarının hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim kurulu üyeleri ile ihaleye vekaleten katılım halinde vekalat eden kişiye ait Cumhuriyet Savcılığından veya elektronik ortamda alınmış Adli Sicil Belgesi.

3.3-Ortak girişim olması halinde;

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (3.1) veya (3.2) maddelerindeki belgeler ve noter onaylı iş ortaklığı beyannamesi istenir.

4.1- Şartname bedeli;

4.1.1-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 7.maddesinin ilgili fıkraları hükmü uyarınca hazırlanan kira ihale şartnamesini, ihaleye katılacak olan talipliler, 1.000,00 (Bin Türk Lirası) TL makbuz karşılığında, mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edebileceği gibi İdare’de ücretsiz okuyabileceklerdir.

Taliplilere ilanen duyrulur. 

                                                                                                                      Zeki KAYDA

                                                                                                                  Belediye Başkanı                                                                                                                                           İhalelerİhale Adı İhale Tarihi İhale Durumu
MUHTELİF GAYRİMENKULÜN KİRALANMASI İHALESİ 23.11.2023 13:30 Devam Ediyor
ŞÜHEDA CADDESİ YOL VE KALDIRIM TAMİRATLARINDA KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALINMASI VE NAKLİYESİ İŞİ 30.10.2023 10:00 Devam Ediyor
60000 M² PARKE TAŞ DÖŞEME YAPIM İŞİ 27.10.2023 10:00 Devam Ediyor
BELEDİYEMİZ BİRİMLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELE YAZLIK - KIŞLIK İŞ KIYAFETİ ALIM İŞİ 24.10.2023 10:00 Devam Ediyor
2024 YILI AKARYAKIT ALIMI 06.11.2023 10:00 Devam Ediyor


12345678910