» Kurumsal  » İhaleler
MUHTELİF GAYRİMENKULLERİN KİRALANMASI VE SATIŞI İHALESİ

İhale Tarihi: 30.03.2023 13:30
İhale Yeri: SALİHLİ BELEDİYESİ

SonuçlanmışSALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN 

1-Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a ile 35/c ve diğer ilgili maddelerine göre Kiralama ve Satış ihalesi, 30/03/2023 tarihi Perşembe günü saat 13:30’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Tablo’ da 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7.sırada bulunan taşınmazların, 04/09/2018 tarih ve 2018/89 sayılı ve 01/03/2022 tarih ve 2022/25 sayılı Belediye Meclis Kararı gereği 10 yıllığına, diğer taşınmazların (8, 9,…29) 3 yıllığına “Açık Teklif Artırma Usulü” ile kiralama ihalesi yapılacaktır. Tablo’ da 30. sırada bulunan taşınmazın ise, 11/06/2019 tarih ve 2019/36 sayılı Belediye Meclis Kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 35/a ve ilgili diğer maddelerine göre “Kapalı Teklif Usulüne Göre” satışı yapılacaktır. Kiralama ve Satış ihalesine katılacak taliplilerin “Açık Teklif Artırma Usulüne göre” ve/veya “Kapalı Teklif Usülüne Göre”şartname bedel makbuzu ile geçici ihale teminat makbuzu ve istenilen diğer belgeleri en geç, 29/03/2023 tarihi Çarşamba günü, saat 16:30’a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur. Talipliler, başvuru evraklarını iadeli taahhütlü posta ile de Belediyemize gönderebilirler. Ancak, postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, ihale evraklarının teslim saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşmaması halinde bu gecikmeden Belediyemiz sorumlu değildir.

2-İhaleye çıkarılan taşınmazların bulunduğu mahalle, ada/parsel, aylık/yıllık muhammen kira ve satış bedeli ile geçici ihale teminatı gibi bilgiler aşağıdaki tabloda tespit edilmiştir. 

S.

N.

TAŞINMAZ ADRESİ/

MAHALLE

ADA/PARSEL/

KOORDİNAT

VASFI

AYLIK MUHAMMEN

İHALE KİRA BEDELİ

+%18 KDV (TL)

%3 GEÇİCİ İHALE

TEMİNATI(TL)

01

KURŞUNLU KAPLICALARI MEVKİİ PİKNİK ALANI

596922.12-

4259604.02

BÜFE VE WC

15.000,00 TL + % 18 KDV

54.000,00 TL

02

CUMHURİYET MAH. 35.SOKAK NO:77/1

30822.350-

29471.590

ÇAY BAHÇESİ VE KAFETERYA

10.000,00 TL + % 18 KDV

36.000,00 TL

03

KURTULUŞ MAH. GÜMÜŞÇAYI CAD. NO:195

601541.760-4260678.830

KAFETERYA VE WC

10.000,00 TL + % 18 KDV

36.000,00 TL

04

ATATÜRK MAH.GARAJCD.NO:239

A BLOK Z-6

1776 PARSEL

TÜP DEPOSU

1.500,00 TL + % 18 KDV

5.400,00 TL

05

ATATÜRK MAH. GARAJCD.NO:239

B BLOK Z-1

1776 PARSEL

TÜP DEPOSU

1.500,00 TL + % 18 KDV

5.400,00 TL

06

ATATÜRK MAH. GARAJCD.NO:239

B BLOK Z-3

1776 PARSEL

TÜP DEPOSU

1.500,00 TL + % 18 KDV

5.400,00 TL

07

ATATÜRK MAH. GARAJCD.NO:239

B BLOK Z-5

1776 PARSEL

TÜP DEPOSU

1.500,00 TL + % 18 KDV

5.400,00 TL

08

KIRVELİ MAH.

4200 ADA 1 PARSEL

İŞYERİ (ÇAY OCAĞI)

3.000,00 TL + % 18 KDV

3.240,00 TL

09

KIRVELİ MAH.

4200 ADA 1 PARSEL

İŞYERİ (KÖFTECİ)

3.000,00 TL + % 18 KDV

3.240,00 TL

10

TAYTAN MAH.

VATAN CD.

247 ADA 3 PARSEL

LOKANTA

2.000,00 TL + % 18 KDV

2.160,00 TL

11

MERSİNLİ MAH.

263 ADA 1 PARSEL

İŞYERİ

900,00 TL + % 18 KDV

980,00 TL

12

SART MAH.

4035 ADA 19 PARSEL

İŞYERİ

1.000,00 TL + % 18 KDV

1.080,00 TL

13

SART MAH.

4021 ADA 8 PARSEL

LOJMAN

500,00 TL

540,00 TL

14

SART MAH. NO:5

101 ADA 2 PARSEL

İŞYERİ

1.000,00 TL + % 18 KDV

1.080,00 TL

15

SART MAH. NO:8

101 ADA 2 PARSEL

İŞYERİ

1.000,00 TL + % 18 KDV

1.080,00 TL

16

ADALA MAH.

BİLA PARSEL

BÜFE

1.000,00 TL + % 18 KDV

1.080,00 TL

17

ADALA MAH.

BİLA PARSEL

BÜFE

750,00 TL + % 18 KDV

810,00 TL

18

ADALA MAH. B BLOK NO:8

152 ADA 1 PARSEL

İŞYERİ

700,00 TL + % 18 KDV

760,00 TL

19

KEMERDAMLARI MAH.

103 ADA 1 PARSEL

İŞYERİ

450,00 TL + % 18 KDV

490,00 TL

20

ÇAPAKLI MAH.

143 ADA 1 PARSEL

KAHVEHANE

2.500,00 TL + % 18 KDV

2.700,00 TL

21

KARAYAHŞİ MAH.

109 ADA 2 PARSEL

KAHVEHANE

2.500,00 TL + % 18 KDV

2.700,00 TL

22

GÖKEYÜP MAH.

BİLA PARSEL

BÜFE

1.200,00 TL + % 18 KDV

1.300,00 TL

23

KORDON MAH.

103 ADA 2 PARSEL

KAHVEHANE

1.100,00 TL + % 18 KDV

1.190,00 TL

 

S.N.

TAŞINMAZ ADRESİ/MAHALLE

ADA/PARSEL/

KOORDİNAT

VASFI

M2

YILLIK MUHAMMEN

KİRA BEDELİ (TL)

%3 GEÇİCİ İHALE TEMİNATI(TL)

24

ADALA MAH.

26 ADA 7 PARSEL

ARSA

304,00

5.000,00 TL

450,00 TL

25

MERSİNDERE MAH.

105 ADA 1-4-5-6-7 PARSELLER

ARSA

2.933,00

4.000,00 TL

360,00 TL

26

EMİRHACILI MAH.

125 ADA 11 PARSEL

ARAZİ

8.568,94

4.280,00 TL

390,00 TL

27

PAZARKÖY MAH.

11 ADA 4 PARSEL

ARSA

799,00

3.250,00 TL

300,00 TL

28

BARIŞ MAH.

26721.86-28577.87

PARK ALANI

2.370,95

1.500,00 TL

140,00 TL

29

BARIŞ MAH.

26778.42-28574.44

PARK ALANI

4.200,55

3.000,00 TL

270,00 TL

 

S.N.

TAŞINMAZ ADRESİ/ MAHALLE

ADA/PARSEL/KOORDİNAT

VASFI

M2

MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ (TL)

%3 GEÇİCİ İHALE TEMİNATI

30

HASALAN MAH.

888 PARSEL

ARAZİ

3.650,00

657.000,00 TL

19.710,00 TL

 

3.1-İsteklinin Gerçek Kişi Olması Halinde; 

3.1.1-Kanuni İkametgah sahibi olmak.(Nüfus Müdürlüğünden ya da elektronik ortamdan alınmış ikametgah İl mühaberi)

3.1.2-T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi.

3.1.3-Vekaletle katılım halinde noter tasdikli vekaletname ile vekaleten katılan kişinin noter onaylı imza beyannamesi.

3.1.4-Geçici İhale Teminat bedelinin ödendiğine dair tahsilat makbuzu veya ihaleye iştirak edecek kişi adına düzenlenmiş bu tutarda Bankalar ve Özel finans kurumlarının verecekleri süresiz banka teminat mektubu.

3.1.5-Şartname bedelinin ödendiğini gösterir alındı makbuzu.

3.1.6-İstekli adına ve vekaleten katılım olması halinde ayrıca vekalet eden kişi adına, Cumhuriyet Savcılığından veya elektronik ortamda alınan Adli Sicil Belgesi.

3.1.7-Belediyemize herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair Belediyemiz Gelir Müdürlüğünden alınan belge. 

3.2-İsteklinin Tüzel Kişilik Olması Halinde;

3.2.1-Tüzel kişiliğin bağlı olduğu odadan tebligat için adres beyanı.

3.2.2-Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

3.2.3-İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

3.2.4-Vekaleten katılma halinde noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.

3.2.5-Geçici ihale teminat bedelinin ödendiğine dair tahsilat makbuzu veya ihaleye iştirak edecek tüzel kişi adına düzenlenmiş bu tutarda bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz ve kesin banka teminat mektubu.

3.2.6-Şartname bedelinin ödendiğini gösterir alındı makbuzu.

3.2.7-Belediyemize herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair Belediyemiz Gelir Müdürlüğünden alınan belge.

3.2.8- Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca; istekli tüzel kişilik; anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, limited şirket ise şirket müdürlerinin ve ortaklarının tamamının, kollektif şirket ise; ortaklarının tamamının, komandit şirket ise komandite ortaklarının hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim kurulu üyeleri ile ihaleye vekaleten katılım halinde vekalat eden kişiye ait Cumhuriyet Savcılığından veya elektronik ortamda alınmış Adli Sicil Belgesi. 

3.3-Ortak girişim olması halinde; 

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (3.1) veya (3.2) maddelerindeki belgeler ve noter onaylı iş ortaklığı beyannamesi istenir. 

4.1- Şartname bedeli; 

4.1.1-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 7.maddesinin ilgili fıkraları hükmü uyarınca hazırlanan kira/satış ihale şartnamesini, ihaleye katılacak olan talipliler, tablonun 16. ve 30. Sırasında bulunan taşınmazlar için 2.500,00 (İki Bin Beş Yüz Türk Lirası) TL makbuz karşılığında, diğer taşınmazlar için 1.500,00 (Bin Beş Yüz Türk Lirası) TL makbuz karşılığında, mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edebileceği gibi İdare’de ücretsiz okuyabileceklerdir.   

Taliplilere ilanen duyrulur. 

                                                                                                                                                  Zeki KAYDA

                                                                                                                                               Belediye Başkanı

 İhalelerİhale Adı İhale Tarihi İhale Durumu
MUHTELİF GAYRİMENKULLERİN KİRALANMASI VE SATIŞI İHALESİ 15.06.2023 13:30 Devam Ediyor


12345678910