» Kurumsal  » İhaleler
BELEDİYEMİZ HİZMET BİNASI, MAHALLELERDE BULUNAN HİZMET BİNALARI, OKULLAR, CAMİİLER, MUHTARLIKLAR, SAĞLIK OCAKLARI, RESMİ KURUMLAR İLE İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARIMIZIN EV TEMİZLİĞİNDE KULLANILMAK ÜZERE TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI

İhale Tarihi: 27.03.2023 10:30
İhale Yeri: SALİHLİ BELEDİYESİ

SonuçlanmışBELEDİYEMİZ HİZMET BİNASI, MAHALLELERDE BULUNAN HİZMET BİNALARI, OKULLAR, CAMİİLER, MUHTARLIKLAR, SAĞLIK OCAKLARI, RESMİ KURUMLAR İLE İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARIMIZIN EV TEMİZLİĞİNDE KULLANILMAK ÜZERE TEMİZLİK MALZEMESİ

SALİHLİ BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Belediyemiz Hizmet Binası, mahallelerde bulunan hizmet binaları, okullar, camiiler, muhtarlıklar, sağlık ocakları, resmi kurumlar ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ev temizliğinde kullanılmak üzere temizlik malzemesi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2023/247813

1-İdarenin

a) Adı: SALİHLİ BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi: ATATÜRK MAH. KURUDERE CAD. 1 45300 SALİHLİ/MANİSA

c) Telefon ve faks numarası: 2367132640 - 2367155081

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı: Belediyemiz Hizmet Binası, mahallelerde bulunan hizmet binaları, okullar, camiiler, muhtarlıklar, sağlık ocakları, resmi kurumlar ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ev temizliğinde kullanılmak üzere temizlik malzemesi

b) Niteliği, türü ve miktarı: 62 Kalem Temizlik Malzemesi alımı yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: SALİHLİ BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ç) Süresi/teslim tarihi: Sözleşme imzalandıktan sonra 31.12.2023 tarihine kadar peyderpey alım yapılacaktır.

d) İşe başlama tarihi: Sözleşme imzalandıktan sonra başlayacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 27.03.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): SALİHLİ BELEDİYESİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

 

 

 

 

 

 İhalelerİhale Adı İhale Tarihi İhale Durumu
MUHTELİF GAYRİMENKULLERİN KİRALANMASI VE SATIŞI İHALESİ 15.06.2023 13:30 Devam Ediyor


12345678910