» Kurumsal  » Müdürlükler

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
 
Sait AVCI

 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

 1-      Belediyemizin ilçemize sunmuş olduğu hizmetler için usulüne uygun olarak tahakkuk etmiş masrafların yürürlükteki yasalara uygun olarak kontrollerini ve ödeme işlemlerini yapmak,

2-      Belediye Bütçe ve Kesin Hesaplarını yasalara uygun olarak hazırlamak, Sayıştay bakanlığına ve ilgili Bakanlığa sunmak,

3-      Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri uyarınca demirbaş eşyanın ve diğer malzemelerin kayıt, teslim ve takibini yapmak,

4-      Müdürlüğe intikal eden tahakkuk evraklarını kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde inceleyip, yasal işlemlerini tamamlayarak ödemeye hazır hale getirmek,

5-      Son ödeme tarihli evrakların takibini yaparak gününde ödemesini yapmak,

6-      Birimle ilgili her türlü harcamaların tahakkukunu yapmak,

7-      5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde İç Kontrol sisteminin kurulması, uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,

8-      Ön Mali Kontrol faaliyetini yürütmek,

9-      Muhasebe kayıtlarının usulüne ve standartlara uygun saydam ve erişilebilir şekilde tutmak,

10-  Ön mali kontrol yönetmelik hükümleri gereği kontrol edilen işlemler hakkında görüş yazısı düzenlemek ve ilgili birimlere göndermek,

11-  Harcama birimlerinde talep edilen bütçe içerisinde ödenek aktarma işlemlerini hazırlamak ve üst yöneticinin onayına sunmak,

12-  İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren belediye bütçesini hazırlamak,

13-  5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi gereği yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,

14-  5393 Sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi gereği ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi gereği kalkınma planı ve bölge planına uygun olarak Stratejik Plan ve Performans Programını hazırlamak, Bütçeyi Stratejik Planda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda performans programı esasına dayalı hazırlamak,

15-  5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55. 56. 57. ve 58. maddesi gereği Kamu İç Kontrol Standartlarına ilişkin uyum planını hazırlamak,

16-  Belediyenin yürürlükteki kanunlar ile tayin edilen her türlü gelirini eksiksiz ve kusursuz olarak tahsil etmek,

17-  Belediyenin Çevre Temizlik, Emlak Vergisi, İlan Reklam Vergisi, Jeotermal abone, diğer vergi, harçlar ve diğer gelirlerin tahakkukları ile tahsilatlarını yapmak,

18-   Daire birimlerinin muhasebe, gelir, tahakkuk ve tahsilatlarından sorumlu personelinin görevlendirilmesi ve işbölümünü yapmak, hizmetlerin en iyi şekilde yürütülmesi için görev talimatını hazırlamak, başkanlık onayı ile yürürlüğe koymak,

Belediye Başkanının vereceği diğer görevleri yapmakMüdürlüklerÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Damla SAKARYA
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Sait AVCI
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Nimet ERGÜN
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Kenan DEVELİ
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Gökhan AÇIKGÖZ
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Ali TAYLAN
GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ
Nesrin Gonca ERTEN
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Saynur ŞAHİN BALDAN
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Mustafa DOĞAN
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Tolga ELBEYLİ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Adem Mert SÖNMEZER
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Kurbani Burak ATAOĞLU
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Abdullah DEMİR
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Hüsamettin ÇELİK
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
MUSTAFA YILDIRIM
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Ekrem AYSU
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ülkü SARIKAYA
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Birol AVCI
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Adem KESKİN
SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Hakan YAVUZ
MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
Zekayi BİRİNCİ
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
Elvan AKÇALI ŞENTARHANACI
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
SELİM ÜRÜN
AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ