» Kurumsal  » Müdürlükler

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 
Mustafa DOĞAN

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

 

1-   Belediyeye alınacak her türlü motorlu taşıt ve iş makinesinin atölye alet, yedek parça alımlarının teknik şartnamesini hazırlamak,

2-   Müdürlüğün görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeleri yapmak, müdürlük faaliyetlerini denetlemek, varsa aksaklıkları gidermek,

3-   Belediye birimlerinin ihtiyacı olan araç kiralama işlemlerini yapmak,

4-   Belediyenin tamir bakım atölyeleri ile taşıtları için gerekli takım, alet, tezgâh, yedek parça, lastik yağ, akaryakıt ihtiyaçların temini ile birimlerden gelen talepleri yerine getirmek,

5-   Belediye hizmetlerinde çalıştırılan her türlü aracın periyodik bakımlarının yapılmasını sağlamak,

6-   Belediyeye ait tüm araç ve iş makinelerinin, tamir, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırtmak,

7-   Araçların sicil dosyalarını tutmak, Ruhsat Trafik Tescil, Kaza, Trafik Sigortası, egzoz, vize ve fenni muayenelerini takip etmek ve zamanında yaptırtmak,

8-   Hizmetin gerektirdiği durumlarda, Birimlerden gelen talepler doğrultusunda, araç tahsisi ve görevlendirmelerini yapmak,

9-   Kullanılması verimsiz hale düşmüş, ekonomik ömrünü tamamlamış olan motorlu taşıtların atölye, alet ve avadanlıklarının taşıt kanunu ve ilgili mevzuat gereği servis dışı kalması, ayrılması için gerekli işlemleri yapmak,

10-    Servis dışı kalan ve ayrılan motorlu taşıtların ve iş makinelerinin kullanılabilecek olan parçalarının hurda ambarında stoklanmasını sağlamak, kullanılamayacak durumda olan malzeme ve yedek parçanın, lastiklerinin satışının yapılması için gerekli işlemleri yapmak,

11-    Makine ve taşıtların tamir, bakım ve ikmal işlerine ait yazışma, evrak ve dosyalama işlemlerinin düzenli ve muntazam bir şekilde arşivlenmesini sağlamak,

12-    5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 31. maddesi gereği kendi birimi ile ilgili harcamalarının Harcama Yetkilisi olarak bütçe hazırlığını yapmak,

13-  Belediyenin stratejik plan ve performans programında yer alan müdürlükle ilgili çalışmalar yapmak, hedefleri gerçekleştirmek,

14-  Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu ve gerektiğinde belirli sürelere ilişkin müdürlük faaliyetlerini üst makamlara sunmak,

15-    5393 Sayılı Yeni Belediye Kanununun 53. maddesi gereği Acil Durum Planlaması çerçevesinde oluşabilecek doğal afetler halinde kriz masasında yer almak,

16-    Belediyeye ait araçların yakıt ikmalini yapmak ve bunların kayıtlarını tutmak,

17-    Kamu İhale Kurumunun belirlediği senelik limitler çerçevesinde Müdürlüklerden gelen isteklerin teminini sağlamak,

18-    Müdürlüklerden gelen istekler doğrultusunda, ilgili yasa ve yönetmelikler uyarınca doğrudan temin veya ihale yoluyla alımı yapılacak mal, hizmet ve yapım işlerinin temini amacıyla, piyasa araştırması yapmak, teklif almak, yaklaşık maliyeti tespit etmek veya ettirmek, ihale dosyalarının teknik şartnamelerini hazırlamak veya hazırlatmak ile idari sözleşmelerini hazırlamak sureti ile dosyaları tekemmül ettirmek, İlanlarını yapmak, İhaleyi sonuçlandırıp sözleşme yapıldıktan sonra ilgili dairelere ihale dosyalarını teslim etmek,

19-    Satın alınan malzemenin teknik şartnameler uyarınca muayene ve kabul komisyonları ile muayenelerini yaptırmak ve bedellerinin ödenmesi için ilgili birimlere tahakkuklarını yaptırmak,

20-    Alımı yapılan mal, hizmet ve yapım işlerinin dosyalarını hazırlayarak/hazırlatarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesini yapmak/yaptırmak,

21-    Hazırlanan her dosyanın örneğinin birim nezdinde arşivlenmesini muhafazasını ve sağlamak,

Belediye Başkanının vereceği diğer görevleri yapmakMüdürlüklerÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Damla SAKARYA
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Sait AVCI
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Nimet ERGÜN
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Kenan DEVELİ
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Gökhan AÇIKGÖZ
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Ali TAYLAN
GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ
Nesrin Gonca ERTEN
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Saynur ŞAHİN BALDAN
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Mustafa DOĞAN
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Tolga ELBEYLİ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Adem Mert SÖNMEZER
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Kurbani Burak ATAOĞLU
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Abdullah DEMİR
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Hüsamettin ÇELİK
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
MUSTAFA YILDIRIM
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Ekrem AYSU
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ülkü SARIKAYA
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Birol AVCI
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Adem KESKİN
SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Hakan YAVUZ
MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
Zekayi BİRİNCİ
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
Elvan AKÇALI ŞENTARHANACI
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
SELİM ÜRÜN
AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ