» Kurumsal  » Müdürlükler

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
 
Adem KESKİN

 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

 A.    BELDENİN DÜZENİ VE ESENLİĞİ İLE İLGİLİ GÖREVLERİ;

      1-      Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye              zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

2-      Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak.

3-      Belediye karar organları tarafından alınmış karaları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçları izlemek,

4-      Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek,

5-      Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak,

6-      Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek,

7-      Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak,

8-      02/01/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak

9-      Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak,

10-  28/ 04/1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak.

11-  25/04/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31/07/2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak,

12-  23/02/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek,

13-  Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak,

14-  30/06/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11/08/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak,

15-  26/ 05/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak,

16-  31/08/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak,

17-  11/03/2010 tarih ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerinde Zabıtayı ilgilendiren konularda gerekli işlemleri yapmak,

18-  15/05/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak.

19-  11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak,

20-  14/06/1989 tarihli ve 3572 satılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/07/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığı kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak,

21-  05/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek

22-  21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yarımcı olmak,

23-  13/03/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek.

24-  Korunması belediyelere ait tarifi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek.

25-  5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 31. maddesi gereği Kendi birimi ile ilgili harcamalarının Harcama Yetkilisi olarak bütçe hazırlığını yapmak.

26-  Belediyenin stratejik plan ve performans programında yer alan müdürlükle ilgili çalışmalar yapmak, hedefleri gerçekleştirmek,

27-  Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu ve gerektiğinde belirli sürelere ilişkin müdürlük faaliyetlerini üst makamlara sunmak,

28-  Müdürlüğün görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeleri yapmak, müdürlük faaliyetlerini denetlemek, varsa aksaklıkları gidermek,

29-  İşyerlerinin Açılış ve Kapanış saatlerini denetlemek,

30-  Pazaryerlerini denetlemek

Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek

A.    İMAR İLE İLGİLİ GÖREVLERİ;

 1-      Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.

2-      03/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili İmar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görünen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak,

3-      20/07/1966 tarihli ve 775 Sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak

4-      21/07/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek.

 C-    SAĞLIK İLE İLGİLİ GÖREVLERİ;

 1-   24/04/1930 tarihli ve 1593 sayılı umumi Hıfzıssıhha kanunu ve 27/05/2004 tarihli ve 5179 sayılı gıdaların üretimi tüketimi ve denetlenmesine dair ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak

2-   Ruhsatsız olarak açılan ve ya ruhsata aykırı olarak işletilen iş yerleri ile ilgili olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatına ilişkin yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak,

3-   İlgili kuruluşlarla iş birliği halinde, 5393 sayılı kanun 15. Maddesinin birinci fıkrasının (I) bendi uyarınca gayrı sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek,

4-   Ev, apartman ve her türlü iş yerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıkların eşelenmesini önlemek,

5-   Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak,

6-   Gıdaların üretimi tüketimi ve denetlenmesine dair kanun hükmünde kararnamenin değiştirilecek kabulü hakkında kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan soyulmadan ve ya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak karşılaştıklarında şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurula uygun olarak numuneyi bizzat almak ve tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenlerin yetkililerin kararı ile imha etmek,

7-   Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek,

8-   09/08/1983 tarihli ve 2872 sayılı çevre kanunu ile ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu,  beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek,

9-   08/05/1986 tarihli ve 3285 sayılı hayvan sağlığı ve zabıtası kanununa ve ilgili yönetmeliğe göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerlerin geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak,

10-    3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve zabıtası kanununa ve Yönetmeliğine göre Hayvan ve Hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak,

11-    24/06/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak,

12-    İlgili kuruluşlar ile iş birliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğu denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek gerekli kanun işlemlerini yapmak,

 Ç- TRAFİK İLE İLGİLİ GÖREVLERİ;

 

1-   13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı karayolları trafik kanunlarına göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek,

2-   Yetki organlarının kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demir yolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek,

3-   Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan vb. yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimlerin ve diğer iş ve işlemleri yapmak,

4-   Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerden Belediye Başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek,

5-   Belediyelerce yapılan altyapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak,

6-   Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hazarları tespit etmek

7-   Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman tarifelerini denetlemek, uymayanlara tutanak tutmak,

 

D-    YARDIM GÖREVLERİ;

 

1-   Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak,

2-   Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek

3-   Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek

 E-    YETKİLERİ;

 

1-   Belediye Zabıtası; kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının yüklediği görevleri yerine getirebilmek için belediye sınırları içinde;

2-   Umuma açık yerlere girer, gerekli kontrolleri yapar sahip veya işletenlerinden kontrol konusu ile ilgili belgeler ister ve hakkında tutanak düzenler

3-   Boşaltılması ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan yapı, ev veya müesseselere kanuni yetkililerle birlikte girer ve yasal yaptırım uygular,

4-   Mevzuatla belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında adli kavuşturma yapılmak üzere tutanak düzenler

5-   Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzlerin usulünce önler,

6-   Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri ve başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal edenleri men eder

7-   Taşıtların durmak, duraklamak veya park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine mahsus yerleri ve yaya kaldırımlarını işgallerini önler,

8-   Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz olarak gazete, dergi ve kitapların yerde teşhir edilerek satışını önler,

9-   5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin, Pazar ve Panayır kurulan yerler, meydanlar, mezat yerleri, yol, meydan, Pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerde satışa izin vermez ve bunların satışını engeller, satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkili makamlara teslim eder,

10-    Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan bozulmuş, kokmuş ve çürümüş gıda maddelerini yetkilerin isteği ve raporu üzerine imha eder,

11-    Sahipsiz olup beldede başıboş dolaşan hayvanların muhafaza altına alınmasını sağlar ve bunlardan tehlike yaratması muhtemel olanların veteriner ekiplerince usulü dairesinde etkisiz hale getirilmesine yardımcı olur,

12-    Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, çevreyi kirletenlere, Pazar ve panayır yerlerinde geliş ve gidişi zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tembihatta bulunur, uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemi yapar

 F-     YÜKÜMLÜLÜKLERİ;

Belediye zabıtası amir ve memurları, görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle, hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekler yükümlü ve sorumludurlarMüdürlüklerÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Damla SAKARYA
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Sait AVCI
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Nimet ERGÜN
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Kenan DEVELİ
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Gökhan AÇIKGÖZ
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Ali TAYLAN
GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ
Nesrin Gonca ERTEN
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Saynur ŞAHİN BALDAN
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Mustafa DOĞAN
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Tolga ELBEYLİ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Adem Mert SÖNMEZER
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Kurbani Burak ATAOĞLU
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Abdullah DEMİR
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Hüsamettin ÇELİK
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
MUSTAFA YILDIRIM
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Ekrem AYSU
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ülkü SARIKAYA
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Birol AVCI
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Adem KESKİN
SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Hakan YAVUZ
MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
Zekayi BİRİNCİ
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
Elvan AKÇALI ŞENTARHANACI
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
SELİM ÜRÜN
AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ