» Kurumsal  » Müdürlükler

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
 
Adem Mert SÖNMEZER

 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

      1-      İmar mevzuatı gereği, İmar Yasa ve Yönetmeliklerinin Belediyeye yüklediği görevleri mevzuat çerçevesinde yürütmek,

2-      Yapı kullanma ve ruhsat talepleri üzerine gerekli incelemeleri yapmak ve ruhsat tanzimi için başkanlık makamının onayına sunmak, uygun olmayanlara verilecek tebliğ nameleri hazırlamak ve başkanlık onayına sunmak,

3-      İmar planı, ruhsatname ve imar mevzuatına aykırı yapıları sahada aramak veya zabıta kanalıyla tespitini yaptırmak, tespit edilenler hakkında yasaların öngördüğü işlemleri eksiksiz olarak yerine getirmek,

4-      Kent Bilgi Sistemi anket çalışmaları yapmak,

5-      Müdürlüğün görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeleri yapmak, müdürlük faaliyetlerini denetlemek, varsa aksaklıkları gidermek,

6-      5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 31. Maddesi. gereği kendi birimi ile ilgili harcamalarının Harcama Yetkilisi olarak bütçe hazırlığını yapmak,

7-      Belediyenin stratejik plan ve performans programında yer alan müdürlükle ilgili çalışmalar yapmak, hedefleri gerçekleştirmek,

8-       Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu ve gerektiğinde belirli sürelere ilişkin müdürlük faaliyetlerini üst makamlara sunmak,

9-      Yapı Projelerinin, ilgili kanun ve yönetmeliklere uygunluğunun denetimini yapmak, uygun olmayanları uygun hale getirmek ve inşaat ruhsatı tanzim etmek,

10-  İnşaat Ruhsatı ve eklerine uygun olarak biten binalara mevzuat doğrultusunda yapı

       kullanma izin belgesi vermek,

11- Yapı Denetim Tablosu takibi ve kat vizesi işlemlerini yapmak,

12- Resmi Kurum ve Kuruluşlar ile vatandaşlardan gelen dilekçelere cevap vermek,

13- Halkın güvenliğini tehdit eden binaların yıkımını sağlamak,

14- İlgili Teknik Meslek Odaları Temsilcileri ile inşaatların yerinde denetimini yapmak,

15- Sığınak, kıymet takdir, çalışma ruhsatı vb. komisyonlara katılmak,

16- Belediye Başkanının vereceği diğer görevleri yapmakMüdürlüklerÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Damla SAKARYA
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Sait AVCI
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Nimet ERGÜN
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Kenan DEVELİ
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Gökhan AÇIKGÖZ
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Ali TAYLAN
GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ
Nesrin Gonca ERTEN
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Saynur ŞAHİN BALDAN
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Mustafa DOĞAN
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Tolga ELBEYLİ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Adem Mert SÖNMEZER
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Kurbani Burak ATAOĞLU
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Abdullah DEMİR
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Hüsamettin ÇELİK
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
MUSTAFA YILDIRIM
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Ekrem AYSU
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ülkü SARIKAYA
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Birol AVCI
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Adem KESKİN
SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Hakan YAVUZ
MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
Zekayi BİRİNCİ
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
Elvan AKÇALI ŞENTARHANACI
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
SELİM ÜRÜN
AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ